"ใจสงบ เป็นพื้นฐานของปัญญา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    4 ม.ค. 2565

.
 "ใจสงบ เป็นพื้นฐานของปัญญา"

" .. การทำใจสงบนี่นับว่าสำคัญ มันเป็นพื้นฐานของปัญญา "ถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้" เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ได้แก่อริยสัจธรรมทั้ง ๔ นั้นได้

"จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่ เพื่อให้ใจให้สงบลง เพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้น" เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้ว ก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง ๔ นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริง .. "

"วิสัยนักปราชญ์"
พระสุธรรมคณาจารย์(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 


• สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

• คนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่น

• เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา(ยึด) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน

• 111(26/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ย่างก้าวอย่างสุขใจ

• "ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธ" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย