"ศาสนาของปัญญาสูงสุด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    14 ธ.ค. 2563

.
 "ศาสนาของปัญญาสูงสุด"

" .. "พระธรรมคำสอน เป็นไปเพื่อเสริมส่งปัญญา" พระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา "มิใช่เป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์ มิใช่เพื่อการสวดอ้อนวอน" ขอประทานพระเมตตาจากพระพุทธองค์ หรือจากพระอริยสาวก หรือจากพรหมเทพน้อยใหญ่

"พระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา เป็นไปเพื่ออบรมเสริมส่งปัญญาทั้งสิ้น" ปัญญาสูงสุดที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงมุ่งประทานในการแสดงธรรม "คือปัญญาเพื่อความพ้นทุข์" เป็นลำดับ "ตั้งแต่พ้นทุกข์เล็กน้อย ถึงพ้นทุกข์ใหญ่ยิ่ง จนถึงพ้นทุกข์สิ้นเชิง" .. "

"การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กนมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

14 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5269 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย