"มนุสสเทโว มนุษย์เทพ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "มนุสสเทโว มนุษย์เทพ"

" .. โลกที่สูงขึ้นมานั้น "ก็คือมีจิตใจประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ" ความละอายความเกรงกลัว "มีศีลมีธรรมตามสมควรแก่อัตภาพ ก็เป็นมนุสส มนุสโส" เป็นมนุษย์ที่มีใจเป็นมนุษย์คือมีใจสูง "ตั้งอยู่ในศีลในธรรม มีหิริโอตตัปปะตามสมควร" ก็นับว่าเป็นโลกที่สูงขึ้นมา "นับเข้าในเขตสุคติ คือคติที่ดี"

สูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือ "เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละ แต่ว่ามีใจเป็นเทพเป็นเทวดา ประกอบด้วย หิริโอตตัปปะ" ความละอายความเกรงกลัวต่อความชั่ว "ปฎิบ้ติตนอยู่ในธรรมอันขาวสะอาด มีศีล ๕ เป็นด้น" เป็นผู้สงบ เป็นสัตบุรุษ คือคนดี ก็เป็นมนุษย์ที่มืใจเป็นเทพหรือเป็นเทวดา "อันเรียกว่ามนุสสเทโว เป็นมนุษย์เทพ" ก็นับว่าเป็นโลกที่สูงขึ้นมา .. "

"โลก-เหนือโลก"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

5,499


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย