"มนุสสเทโว มนุษย์เทพ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    6 พ.ย. 2563

.
 "มนุสสเทโว มนุษย์เทพ"

" .. โลกที่สูงขึ้นมานั้น "ก็คือมีจิตใจประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ" ความละอายความเกรงกลัว "มีศีลมีธรรมตามสมควรแก่อัตภาพ ก็เป็นมนุสส มนุสโส" เป็นมนุษย์ที่มีใจเป็นมนุษย์คือมีใจสูง "ตั้งอยู่ในศีลในธรรม มีหิริโอตตัปปะตามสมควร" ก็นับว่าเป็นโลกที่สูงขึ้นมา "นับเข้าในเขตสุคติ คือคติที่ดี"

สูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือ "เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละ แต่ว่ามีใจเป็นเทพเป็นเทวดา ประกอบด้วย หิริโอตตัปปะ" ความละอายความเกรงกลัวต่อความชั่ว "ปฎิบ้ติตนอยู่ในธรรมอันขาวสะอาด มีศีล ๕ เป็นด้น" เป็นผู้สงบ เป็นสัตบุรุษ คือคนดี ก็เป็นมนุษย์ที่มืใจเป็นเทพหรือเป็นเทวดา "อันเรียกว่ามนุสสเทโว เป็นมนุษย์เทพ" ก็นับว่าเป็นโลกที่สูงขึ้นมา .. "

"โลก-เหนือโลก"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

6 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5064 

  ความคิดเห็น• พระราชาผู้รู้เสียงสัตว์ ( ขุรปุตตชาดก )

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

• การแต่งตั้งโฆษกทำหน้าที่ประกาศข่าวทางศาสนา - หลวงพ่อพระมหาประกอบ ธมฺมชีโว

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• (ฟรี) ค่ายเยาวชนชายและหญิงกับการพัฒนาปัญญา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย