เราทุกข์เราวุ่นวายมากี่ชาติแล้ว : หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

 จำปาพร    3 พ.ค. 2558ทุกวันนี้ก็ยิ่งวุ่นวายเกิดขึ้น คนตีตัวออกห่างหลักศีลธรรม
ก็ยิ่งนำความวุ่นวายความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่โลกนี้
พวกเราท่านทั้งหลาย..ถ้ามาดูแล้ว
จิตใจนี้ไม่รู้มันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่โกฏิชาติแล้ว
มันมาเอารูปร่างกายนี้ เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้
หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดี ไปตกนรกอเวจี
ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์
จนได้ไปสวรรค์ถึงพรหมโลก วนไปเวียนมาเป็นมนุษย์อยู่นี่
เราก็ไม่สามารถที่จะทบทวนหรือรู้ระลึกชาติหนหลังได้
ว่าเราเกิดมากี่ชาติแล้ว เราทุกข์เราวุ่นวายมากี่ชาติแล้ว
เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะเราไม่มีญาณปัญญา
ที่อันเฉียบแหลม ที่ใสสะอาด ส่องย้อนหลังขึ้นไปได้
ตรงนี้หนา..สัตว์โลกจึงเป็นไปตามอุปนิสัยที่เขาเกิดมา
หลายภพหลายชาติ เป็นไปตามธรรมชาติอยู่

หากไม่ศึกษา ไม่พินิจพิจารณา ไม่ปรับปรุง ไม่แก้ไข
จิตใจก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆ ตกต่ำไปเรื่อยๆจิตใจของบุคคลเรา
เหตุฉะนั้นพวกเราจึงได้พากันมาประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของพวกเรา
ยกฐานะให้จิตใจของพวกเรานั้นคิดไปทางที่ถูกที่ต้องตามทำนองคลองธรรม
ในทางที่ชอบ เพื่อมันจะได้ประกอบคุณงามความดีแก่ตนเองได้

...

"พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป"
วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่


• วิธีนั่งสมาธิ (หลวงพ่อชา)

• ฝึกสมาธิเบื้องต้น หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง

• หนังสือนกไทยในบันทึกและความทรงจำ

• เจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ (นิทานสำหรับเยาวชน อิงธรรมะพรหมวิหาร ๔)

• บุญ โชค วาสนา เกิดจากอะไร?

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย