"ธัมมะเป็นแสงส่องใจ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    30 ก.ย. 2563

.
 "ธัมมะเป็นแสงส่องใจ"

" .. "ธัมมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนเป็นแสงส่องหนทางไปสู่ความไกลทุกข์" ความพ้นทุกข์ พบความไกลทุกข์เพียงไร ใจย่อมคลายความมืดมนเศร้าหมองเพียงนั้น ย่อมแจ่มใสสว่างเพียงนั้น

"ธัมมะเป็นแสงส่องใจ" เช่นเดียวกับเป็นแสงส่องหนทาง ไปสุ่ความมีใจสว่าง ด้วยไกลจากทุกข์ ผู้มีปัญญา ปรารถนาความไกลทุกข์ จึงพากเพียรศึกษา ปฎิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

"ผู้มีปัญญา มีเมตตา ปรารถนาส่งเสริมผุ้ร่วมทุกข์ทั้งหลาย" ให้ได้ถึงความไกลทุกข์ "เมื่อธรรมข้อใดหมวดใดมีคุณ พาใจคนให้ไกลทุกข์ได้บ้างแล้ว เผยแผ่ด้วยวาจาบ้าง ด้วยหนังสือบ้าง เป็นการช่วยให้ความสบาย" ที่ท่านกล่าวว่า "การให้ธรรมเหนือการให้ทั้งปวง" ก็เช่นนี้ .. "

"แสงส่องใจ"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    DT014902

วิริยะ12

30 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5382 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย