"ยอดมงกุฎของกรรมฐาน" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "ยอดมงกุฎของกรรมฐาน"

" .. หลวงปู่มั่นยืนยันว่ากรรมฐานสี่สิบห้องเป็นน้องอานาปานสติ "อานาปานสติเป็นยอดมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลายอยู่แล้ว" ศาสนาอื่น ๆ นอกจากพุทธศาสนาแล้ว ไม่ได้เอามาสั่งสอนให้หัดปฏิบัติกันเลย

"เพราะกรรมฐานอันนี้บริบูรณ์พร้อมทั้งสติปัฏฐาน ๔ ไปในตัวด้วย" และเป็นแม่เหล็กที่มีกำลังดึงกรรมฐานอื่น ๆ ให้เข้ามาเป็นเมืองขึ้นของตัวได้ เช่น "พระมหาอนันตคุณของพุทโธ ธัมโม สังโฆ" สีโล จาโค กายคตา แก่ เจ็บ ตาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหล่านี้เป็นต้น ย่อมมีอยู่จริงอยู่พร้อมทุกลมออกเข้าแล้ว .. "

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต 
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-lah/lp-lah-hist-04.htm
   

5,362


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย