"จงทำตนให้พ้นทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  


 "จงทำตนให้พ้นทุกข์"

" .. หลักของพระพุทธศาสนาจึงมิได้มีอะไร "ไม่มีฤทธื์ ไม่มีปาฏิหาริย์อย่างอื่นทั้งหลายทั้งปวง" สิ่งเหล่านี้พระศาสดามิได้สรรเสริญ แต่มันก็อาจท่าได้ เป็นได้ "สิ่งเหล่านี้เป็นโมหธรรม" พระศาสดาไม่สรรเสริญ

"ท่านสรรเสริญ ผู้ที่ทำให้พ้นจากทุกข์ได้เท่านั้น" ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติ อุปกรณ์เครื่องปฏิบัตินั้น ได้แก่ "ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา" จะต้องฝึกหัดอย่างนี้ .. "

"กุญแจภาวนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

5,433


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย