"คุณธรรม ๑๐ ประการ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    5 ม.ค. 2566

.
 "คุณธรรม ๑๐ ประการ"

" .. "ศาสนาพุทธให้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า" ทั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่และดับขันธ์นิพพานไปแล้ว ถ้าใจยังไม่แน่วแน่เป็นเอกกัคตารมณ์ก็ยังไม่ถึงพระเจ้าที่แท้จริง

คำว่า "พุทธ" ในพุทธศาสนามิได้หมายเอาตัวบุคคล "แต่หมายเอาคุณธรรม ๑๐ ประการ (คือบารมี ๑๐ ประการ)" ผู้ใดบำเพ็ญเต็มแล้วย่อมได้สำเร็จเป็นพุทธ "เมื่อคุณธรรมนั้นปรากฏขึ้นแก่บุคคลใดแล้ว บุคคลนั้นย่อมจะได้รับความกราบไหว้เคารพนับถือไปด้วย" .. "

"สนทนาธรรมต่างประเทศ" สิงคโปร์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๐     DT014902

วิริยะ12

5 ม.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5363 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย