"ธรรมธาตุ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    3 ก.พ. 2563

 "ธรรมธาตุ"

" .. คำว่า "ธรรมธาตุ" นี้จะเป็นจุดศูนย์กลางกระจายหมด คำว่า "นิพพาน วิมุตติหลุดพ้น เข้าอยู่ในธรรมธาตุนี่ทั้งหมดเลย" เป็นที่รวม เป็นแกนใหญ่ "คือธรรมธาตุ"

นี่ละ "พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์เป็นธรรมธาตุ" ธรรมะกระจายอยู่ทั่วโลกดินแดน ด้วยความเปิดเผยแห่งความมีอยู่ของตน ของธรรมธาตุนั้น นี่ละ "ธรรมธาตุอันนี่ที่เลิศเลอสุดยอดในโลกอันนี่ นี่ล่ะท่านว่าธรรมมีอยู่ก็คือธรรมชาตินี้"

ถ้าธรรมได้เข้าสู่ใจมากน้อยแล้ว จะกระจายคุณสมบัติของจิตออกมา เป็นลำดับลำดา "จะรู้เหตุรู้ผล รู้ต้นรู้ปลาย รู้บาปบุญคุณโทษ รู้ละรู้บำเพ็ญ" เรื่อยไป .. "

"ธรรมธาตุ"
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
   DT014902

วิริยะ12

3 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5459 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย