"ผู้ไม่มีสติ ก็คือคนประมาท" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    28 ก.ค. 2562

 "ผู้ไม่มีสติ ก็คือคนประมาท"

" .. "สตินี้มันเป็นธรรมอันหนึ่ง" แต่ว่าเราก็พยายามให้มีธรรมเหล่าอื่นเกิดขึ้นมารวมกันหลาย ๆอย่าง เช่น มีสติ แล้วต่อไปก็มีสัมปชัญญะรู้ตัว พูดง่าย ๆ เรียกว่า "สติ ความระลึกได้ เมื่อมีความระลึกได้ ความรู้ตัวมันก็พร้อมกันมา เมื่อมีความรู้ตัวเกิดขึ้นมา เราก็หาที่พึ่งที่หลักเรียน หาที่ปฏิบัติ ต่อไปก็ให้วิจัย ปัญญาก็เกิด"

สิ่งทั้งสามนี้มันจะต้องพร้อมเพรียงกันอยู่เสมอทีเดียว "ถ้าเรามีสติอยู่ สัมปชัญญะก็เกิดขึ้น เมื่อสัมปชัญญะเกิดแล้ว ก็ดึงเอาปัญญามา" สติดึงเอาสัมปชัญญะมา ระลึกแล้วก็รู้ตัว รู้ตัวแล้วก็พิจารณา ปัญญาเกิด "ถ้าหากปราศจากธรรม ๓ ประการนี้แล้ว ก็ตกลงว่าเราทั้งหลายอยู่ในความประมาท"

พระพุทธองค์ท่านตรัสว่า .. "ผู้ไม่มีสติก็คือคนประมาท คนที่ประมาทนั้นก็คือคนตาย" แม้มีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าตายแล้ว เพราะจิตใจมันตาย ไม่มีอะไรแล้วเป็นผู้ประมาท "ปมาโท มจฺจุโนปทํ คนประมาทแล้วเหมือนคนตาย" .. "

หลวงปู่ชา สุภทฺโท 
http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/Sacrificing_for_Dhamma.phpDT014902

วิริยะ12

28 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4869 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย