"ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์"

" .. นี้เป็นพุทธศาสนาภาษิตข้อหนึ่งและเป็นข้อที่น่าจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษสำหรับสมัยนี้ อันเป็นสมัยอะไร ๆ จะดำเนินไปด้วยดีได้พอสมควร ก็ด้วยอาศัยความอดทนนี้แหละเป็นสำคัญประการหนึ่ง

"ความอดทนในทางหนึ่ง เป็นความอดทนที่จำเป็น" คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ผู้อยู่ใต้อำนาจของผู้มีอำนาจที่ขาดเหตุผลและความเมตตากรุณา เมื่อเกิดอะไรขึ้นที่แม้ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ผู้อยู่ใต้อำนาจก็จำเป็นต้องอดทน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "ต้องยอมทน"

การยอมทนในกรณีดังกล่าวนี้ บางทีก็เป็นไปเพื่อรักษาตัวไม่ให้ต้องพบเหตุการณ์อื่นที่จะทำให้ต้องเดือดร้อนยิ่งกว่าการยอมอดทนเสียดังกล่าว การอดทนเช่นนี้เป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่ง "คือเป็นเครื่องทำให้ผู้มีความอดทนนั้นงาม" ได้อย่างหนึ่ง

"แต่ความอดทนของผู้ที่ไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงเสียก็ได้" เช่น "ผู้มีอำนาจยอมอดทนให้แก่ผู้อยู่ใต้อำนาจ โดยคำนึงถึงเหตุผลและมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง การอดทนเช่นนี้นับได้ว่า เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์โดยแท้" ตรงกับพุทธศาสนภาษิตที่ยกมากล่าวไว้ข้างต้น .. "

"การบริหารทางจิต สำหรับผู้ใหญ่"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=18797
   

5,450


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย