"ปจฺจตฺตํ รู้แจ้งจำเพาะจิตตน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    26 มิ.ย. 2561

.
 "ปจฺจตฺตํ รู้แจ้งจำเพาะจิตตน"

" .. ในพระธรรมท่านว่า "ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญญูหิ" วิญญูชนทั้งหลาย ผู้ปฎิบัติทั้งหลาย "ให้พึงมารู้แจ้งปัจัตตัง จำเพาะจิตของตนเอง" จิตของผู้อื่นจะดีร้ายอย่างไร เป็นเรื่องของผู้อื่น

ใจเราไม่สามารถจะไปควบคุมใจของผู้อื่นได้ "หน้าที่ของคนคนหนึ่งก็ควบคุมจิตใจของตนเอง" คือดวงจิตดวงใจที่เรารู้สึกนี้ อยู่ภายในจิตนี้เท่านั้น .. "

"พุทธาจาโรปูชา"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 
   DT014902

วิริยะ12

26 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5376 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย