"ปจฺจตฺตํ รู้แจ้งจำเพาะจิตตน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

.
"ปจฺจตฺตํ รู้แจ้งจำเพาะจิตตน"

" .. ในพระธรรมท่านว่า "ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญญูหิ" วิญญูชนทั้งหลาย ผู้ปฎิบัติทั้งหลาย "ให้พึงมารู้แจ้งปัจัตตัง จำเพาะจิตของตนเอง" จิตของผู้อื่นจะดีร้ายอย่างไร เป็นเรื่องของผู้อื่น

ใจเราไม่สามารถจะไปควบคุมใจของผู้อื่นได้ "หน้าที่ของคนคนหนึ่งก็ควบคุมจิตใจของตนเอง" คือดวงจิตดวงใจที่เรารู้สึกนี้ อยู่ภายในจิตนี้เท่านั้น .. "

"พุทธาจาโรปูชา"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3057 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย