"ทำนายแล้ว ไม่เป็นอื่น" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    15 เม.ย. 2561


 "ทำนายแล้ว ไม่เป็นอื่น"

" .. ด้วยเหตุนี้เอง "ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิ เวลาพระพุทธเจ้าทรงทำนาย พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามทำนายแบบเดียวกันหมด ไม่มีสอง หนึ่งเท่านั้น แน่นอนอย่างเดียว" ถ้าลงพระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านทำนายแล้วว่า ต่อไปนี้เท่านั้นกัปเท่านี้กัลป์ไม่ใช่เล่น ๆ นะ จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอย่างนั้น สาวกนามว่าอย่างนั้น ๆ

เช่น "อย่างพระพุทธเจ้าของเรา พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน์ เป็นสาวก นี่ท่านได้รับคำทำนายมาแล้ว" นี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลาย "ถ้าได้ลงทำนายรายใดแล้ว รายนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้ ช้าหรือเร็วไม่สำคัญต้องถึงจุดนั้น" เป็นนั้นอย่างเดียวเลย จึงเรียกว่า พระญาณหยั่งทราบ

"เอกนามกึ หนึ่งไม่มีสอง" คือพระญาณของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์หยั่งทราบแล้วแน่เลย ไม่มีอะไรมาแก้ให้ตกไปได้ เช่น "อย่างองค์นี้จะได้ตรัสรู้แล้ว จะพลิกเปลี่ยนแปลงจากพุทธภูมิไปเป็นสาวกอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้ เปลี่ยนไม่ได้แล้ว" ถ้าลงได้รับคำทำนายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ หรือเป็นสาวกอย่างนี้แล้วเปลี่ยนไม่ได้เลย ต้องเป็นโดยถ่ายเดียว

"ถ้ายังไม่ทำนายก็ยังเอนยังเอียงยังไม่แน่ อาจจะพลิกมาเป็นสาวกภูมิก็ได้จากพุทธภูมิ" คือทีแรกตั้งหน้าเป็นพระพุทธเจ้า ครั้นต่อมาก็มาเป็นสาวกภูมิก็ได้ "นี่หมายถึงยังไม่ได้รับทำนายจากพระพุทธเจ้า" ถ้าลงทำนายแล้วแม่นยำเลยแก้ไขไม่ได้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2009&CatID=2DT014902

วิริยะ12

15 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5272 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย