"อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐ" (หลวงปู่่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12    6 ต.ค. 2564

.
 "อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐ"

" .. ทรัพย์ภายในของพระพุทธศาสนา ไม่มีเทวดาและมารพรหมใด ๆ จะทำลายได้เรียกว่า "อริยทรัพย์" คือทรัพย์อันประเสริฐ ควรแสวงหาให้มีให้เกิดในขันธสันดาน คือ ...

๑. "ศรัทธาทรัพย์" เชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เชื่อว่า "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" เป็นต้น
๒. "ศีลทรัพย์" คือ เป็นผู้มีศีล เช่นศีลห้า เป็นต้น
๓. "หิริทรัพย์" คือ ละอายต่อบาป ไม่กล้าทำ
๔. "โอตตัปปะทรัพย์" คือ สะดุ้งกลัวต่อบาปอยู่เสมอ ๆ
๕. "สุตตะทรัพย์" คือ การฟังธรรมเทศาของพระพุทธศาสนา
๖. "จาคะทรัพย์" คือ การบริจาคทาน เป็นการเฉลี่ยความสุขให้แก่ท่านผู้อื่น มีสมณะชีพราหมณ์ บิดา มารดาและวณิพกตามสติกำลังเท่าที่จะบริจาคได้ ไม่ประมาท โดยใจความคือ "ทานะ ทานัง" นั้นเอง
๗. "ปัญญาทรัพย์" รอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในภพนี้และภพหน้า ตลอดถีงอย่างยิ่ง คือ พระนิพพานด้วย .. "

"ถามตอบธรรม"
หลวงปู่่หล้า เขมปัตโต    DT014902

วิริยะ12

6 ต.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5393 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย