"พระโสดา คือผู้ถึงธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "พระโสดา คือผู้ถึงธรรม"

" .. "พระโสดานี้เป็นผู้มีศีลโดยหลักธรรมชาติ" โดยไม่ต้องไปรับกับผู้หนึ่งผู้ใดเลย นี่คือ "ท่านเชื่อบุญ เชื่อกรรม เชื่อมรรค ผล นิพพาน เข้าฝังใจแล้ว เป็นผู้บริสุทธิ์ในการจะสร้างกรรม"

พูดง่าย ๆ ถึงไม่บริสุทธิ์ภายในใจ "แต่การสร้างกรรมชั่วนั้นท่านบริสุทธิ์" ท่านไม่ทำเลย พระโสดาขึ้นไป "โสตะแปลว่า กระแสแห่งพระนิพพาน แห่งอรรถแห่งธรรมเข้าถึงใจแล้ว"

"คนที่เชื่อธรรมอย่างถึงใจแล้วนั้น ย่อมไม่ทำความชั่วช้าลามกดังที่เคยทำมา" ตัวเองที่เคยทำมาแล้ว "แต่เวลาจิตใจเข้าถึงอรรถถึงธรรมแล้วมีความขยะแขยงในการทำของตน แล้วต่อจากนั้นก็ไม่ยอมทำอีกเลย"

ดังพระโสดาท่าน "นี่เรียกว่าผู้ถึงธรรม เชื่อบุญ เชื่อกรรม เชื่อบาป เชื่อบุญ เชื่อนรก สวรรค์ นิพพาน" ตลอดถึงเปรตผีประเภทต่าง ๆ ท่านเชื่อตามพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลย "นี่เรียกว่าพระโสดา" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2568&CatID=2

5,411


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย