ปาฏิโมกข์

 DhammathaiTeam  

ปาฏิโมกข์

Puntisak Songsomboon
เผยแพร่เมื่อ 27 เม.ย. 2012

ปาฏิโมกข์ ภิกษุปาฏิโมกข์ เสียงโดยพระมหาวิชิต ธมฺมวิชโย วัดบวรนิเวศวิหาร ทำในรูปแบบวีดีโอเพื่อง่ายต่อการหัดท่องจำเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา

ปาติโมกข์ หมายถึง คัมภีร์ที่รวมวินัยของสงฆ์ 227 ข้อ คัมภีร์ที่ประมวลพุทธบัญญัติอันทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณา มีพุทธานุญาต ให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ ทุกกึ่งเดือน เรียกกันว่า สงฆ์ทำอุโบสถบทปาติโมกข์เหล่านี้ปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎก หมวดสุตตวิภังค์ ศีล 227 ข้อ เป็นศีลหรือข้อห้ามของพระภิกษุสงฆ์เถรวาทตามพระวินัยบัญญัติ จัดอยู่ในส่วนอาทิพรหมจาริยกาสิกขา ศีล 227 จัดเป็นสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงวางข้อกำหนดไม่พึงละเมิดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคณะสงฆ์ และเพื่อเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานอันเอื้อเฟื้อต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุสงฆ์ มีโทษในการล่วงละเมิดร้ายแรงที่สุดถึงปาราชิก หรือขาดจากความเป็นพระสงฆ์

http://www.lp-uthai.com
ปวงพสกนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้านายพันธิศักดิ์ ส่งสมบูรณ์
ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ผู้ถ่ายทำพระธรรมเทศนาปฏิบัติมาในช่วงนี้ขออุทิศให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณในเอกภพนี้ ขอให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณ มีจิตใจอ่อนน้อมต่อธรรม มีดวงตาเห็นธรรมและเห็นนิพพานในปัจจุบันหรืออนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเถิด

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=KN69eSQ7OCA

11,735


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย