"สถานที่สร้างกรรม" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปัญฺโญ)

 วิริยะ12  

 "สถานที่สร้างกรรม"

" .. โลกมนุษย์นี้เป็นสถานที่สร้างกรรม โดยเฉพาะ คนที่เกิดมาในโลกนี้มีการสร้างกรรมกันหมดทุกคน "พระพุทธเจ้าสร้างบารมี ก็มาสร้างในโลกมนุษย์" บารมีที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ก็เต็มอยู่ในโลกมนุษย์นี้ มีดวงตาเห็นธรรม มีสติปัญญาละอาสวกิเลส ตัณหา ก็ละกันในโลกมนุษย์นี้

หรือ "พระอรหันต์อริยสาวกก็เช่นเดียวกัน ก็ได้มาบำเพ็ญบารมีอยู่ในโลกมนุษย์นี้" จนได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ได้บรรลุธรรมในโลกมนุษย์นี้ "หรือผู้จะไปตกนรกอเวจี ไปเกิดเป็นเปรต เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน เป็นอสุรกาย ก็ทำกรรมชั่วอยู่ในโลกมนุษย์นี้เช่นกัน" .. "

"โลกมนุษย์เป็นสถานที่สร้างกรรม"
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปัญฺโญ
 


• ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ (Traditional Version)

• ถูก "นินทา" แล้วไง?

• เอนไซม์หยอดล้างตา Eye Drop

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• วัดกษัตราธิราช วรวิหาร
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย