"การชื่นชมผู้อื่น"

 วิริยะ12  

 "การชื่นชมผู้อื่น"

" .. "การทำความดีแต่ละครั้งนั้น ไม่ใช่ว่าผู้ทำจะได้รับผลดีด้วยตัวเองเท่านั้น แต่ย่อมเกิดแก่ผู้อื่นด้วย ทุกคนที่เป็นปุถุชน ย่อมยังต้องการกำลังใจ" คือต้องการความสนับสนุนจากผู้อื่น เป็นการยากนักที่จะมีผู้ไม่แยแสความสนัสนุนจากภายนอก "เพื่อให้มีความมั่นใจตัวเองเพียงพอ"

ดังนั้น "จึงต้องมีการยกย่องสนับสนุนคนทำดี เพื่อให้กำลังใจทำความดีให้ยิ่งขึ้นต่อไป" เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งทำความดี ควรแสดงความรับรู้อย่างชื่นชมให้เขาได้รู้เห็น เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งทำความดี ได้รู้ได้เห็นเข้า "อย่างน้อยกว่าควรแสดงความรับรู้อย่างชื่นชม" ให้ผู้ทำความดีนั้นรู้เห็น "เพื่อเป็นกำลังใจส่งเสริมให้ไม่ท้อแท้เหนื่อยหน่าย ต่อการที่จะกระทำความดีต่อไป"

อย่างมากก็ให้เกิดความซาบซึ่งชื่นชมในความดีของผู้อื่นอย่างจริงจังและที่ไม่ควรยกเว้นก็คือ "ให้คิดว่าผู้ทำความดีนั้น ไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเองเท่านั้น แต่เขาทำเพื่อเราด้วย" .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 

5,473


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย