วัดตันตยาภิรม ตรัง

วัดตันตยาภิรม ตรัง พระอาราหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2430
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2463


วัดตันตยาภิรม หรือ วัดต้นตอ ตามภาษาท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สังกัดนิกายมหานิกาย ชนิดสามัญ

วัดตันตยาภิรมเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตรัง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในจังหวัดตรังในสมัยปี พ.ศ. 2461

ความสำคัญ/ลักษณะ
วัดตันตยาภิรม เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนท่ากลาง ในเขตเทศบาลนครตรัง เดิมมีชื่อว่า วัดต้นสะตอ หรือ วัดต้นตอ เพราะในอดีตมีต้นสะตอขนาดใหญ่ปลูกอยู่ภายใน ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อปี พ.ศ.2527 และเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัย พ.ศ.2461

นอกจากนี้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ยังได้ขึ้นทะเบียน พระอุโบสถของวัดแห่งนี้เอาไว้ว่า มีความสวยงามเป็น 1 ใน 200 วัด ทั่วประเทศ เมื่อคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยกช่อฟ้าพระอุโบสถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอักษรพระปรมาภิไธย ภปร ไว้ที่หน้าบัน เหนือเศียรพระพรหมทรงหงส์ ของพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก และให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ องคมนตรี ประกอบพิธียกมุข

สำหรับพระอุโบสถแห่งนี้ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทย ตามแบบของกรมศิลปากร สร้างเมื่อ พ.ศ.2515 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2522 มีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 24 เมตร ลักษณะหลังคาลดชั้น 3 ชั้น มุงกระเบื้องดินเผา มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับกระจกสีทองลวดลาย

พระพุทธรูปประธานคือ พระพุทธมงคลโสภณโฆษิต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสุโขทัยตอนปลาย หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สูง 80 นิ้ว หล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทอง โดยมีพระอัครสาวก พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร ประทับยืนขนาบอยู่ซ้ายขวา ส่วนบานหน้าต่างในพระอุโบสถ แกะสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์อย่างสวยงาม

วัดนี้มีเจดีย์ที่สวยงาม ด้านบนพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 3 องค์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ ได้รับถวายจากรัฐบาลจีน ส่วนด้านล่างเป็นฐานสี่เหลี่ยม ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติ และประติมากรรมพระพุทธรูปปูนปั้น จารึกพระนามของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ใน 14 ปาง พร้อมด้วยไม้ตรัสรู้ ตรงกลางเป็นซุ้มแก้ว ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธินามว่า พระพุทธพิไชยราชมงคล 4 องค์ ซึ่งหมายถึงพรหมวิหาร 4 และผนังด้านบนบานประตูจะมีสัญลักษณ์ครองราชย์ 50 ปี ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่จะมีการใช้ทองคำจริงในการตกแต่ง โดยใช้ช่างเขียนและช่างปั้น ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมศิลปากร ที่พระวิหาร 200 ปี ภายในประดิษฐานกลุ่มพระพุทธรูป 5 องค์ แถวในสุดคือ พระพุทธมหามุนีศรีตรังค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ส่วนแถวสอง ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน เดิมมี 3 องค์ แต่ถูกขโมยไป 1 องค์ ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส และวัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) ที่พระนางเลือดขาวนำเข้ามา

บริเวณวัดแห่งนี้ ยังมีศาสนสถานและสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น หอระฆัง กระถางธูป   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธรูปประธานคือ พระพุทธมงคลโสภณโฆษิต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสุโขทัยตอนปลาย •


วัดนี้มีเจดีย์ที่สวยงาม ด้านบนพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 3 องค์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ ได้รับถวายจากรัฐบาลจีน ส่วนด้านล่างเป็นฐานสี่เหลี่ยม ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติ และประติมากรรมพระพุทธรูปปูนปั้น จารึกพระนามของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ใน 14 ปาง พร้อมด้วยไม้ตรัสรู้ ตรงกลางเป็นซุ้มแก้ว ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธินามว่า พระพุทธพิไชยราชมงคล 4 องค์ ซึ่งหมายถึงพรหมวิหาร 4 และผนังด้านบนบานประตูจะมีสัญลักษณ์ครองราชย์ 50 ปี ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่จะมีการใช้ทองคำจริงในการตกแต่ง โดยใช้ช่างเขียนและช่างปั้น ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมศิลปากร   


สำหรับพระอุโบสถแห่งนี้ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทย ตามแบบของกรมศิลปากร สร้างเมื่อ พ.ศ.2515 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2522 มีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 24 เมตร ลักษณะหลังคาลดชั้น 3 ชั้น มุงกระเบื้องดินเผา มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับกระจกสีทองลวดลาย   


พระพุทธรูปประธานคือ พระพุทธมงคลโสภณโฆษิต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสุโขทัยตอนปลาย หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สูง 80 นิ้ว หล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทอง โดยมีพระอัครสาวก พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร ประทับยืนขนาบอยู่ซ้ายขวา ส่วนบานหน้าต่างในพระอุโบสถ แกะสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์อย่างสวยงาม   


พระวิหาร 200 ปี ภายในประดิษฐานกลุ่มพระพุทธรูป 5 องค์ แถวในสุดคือ พระพุทธมหามุนีศรีตรังค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ส่วนแถวสอง ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน เดิมมี 3 องค์ แต่ถูกขโมยไป 1 องค์ ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส และวัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) ที่พระนางเลือดขาวนำเข้ามา   
10,589จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย