การต่อสู้บนสัมมาทิฏฐิ

 chai-aroon  

@ เมื่อเริ่มต้น ย่อมมี ที่สิ้นสุด
ไม่อาจหยุด สัจจธรรม ทั้งหลายได้
เมื่อมีเกิด ย่อมมีดับ ติดตามไป
จงเข้าใจ ในสาระ ความเป็นจริง
@ ควรต่อสู้ เอาชนะ ละตัณหา
เพื่อนำพา ยกระดับ ให้จิตสูง
ในชีวิต หาควรให้ ใครได้จูง
ความเรืองรุ่ง ในชีวิต กำหนดเอง.
ต.เตชปญโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,019


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย