"พูดเป็นธรรม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    25 ก.พ. 2566

.
 "พูดเป็นธรรม"

" .. มิได้หมายความว่า พูดเรื่องธรรม "แต่หมายความว่า พูดถูกต้อง มีเหตุผล
ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียน แต่เป็นไปเพื่อเกื้อกูล"
.. "


สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร DT014902

วิริยะ12

25 ก.พ. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5190 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย