โครงการปฏิบัติธรรม เสาร์-อาทิตย์ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939   30 เม.ย. 2555

ปฏิบัติธรรม เสาร์-อาทิตย์
เนื่องด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสภาพ จิตใจของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก โดยองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาสภาวะจิตและสติเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการแก้ไขสภาพจิตใจของพุทธศาสนิกชนในสภาวะปัจจุบัน และด้วยโครงการปฏิบัติธรรมที่ทางองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง ได้ดำเนินงานมาตลอดระยะเวลาผ่านมาได้มีแต่โครงการระยะยาวคือ 5 วัน 7วัน ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับคนทำงานทั้งหลาย
ดังนั้น จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม เสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 นาฬิกา
เริ่มวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 เป็นไป
(มีอาหารกลางวันและน้ำปานะจัดเลี้ยง)

ติดต่อสอบถามเรื่องการเข้าปฏิบัติธรรม : องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ โทร: ๐๒-๙๒๑ ๒๑๒๘ , แฟกซ์: ๐๒-๙๒๑ ๒๑๒๘
หรือที่ :พระณัฐภพ ขนฺติโก ๐๘-๗๘๓-๒๕๔๔ ,

คอร์สปฏิบัติธรรมอีก ๒ เดือน
๑ - ๔ มิถุนายน คอร์สประจำปีวันวิสาขบูชา สำหรับบุคคลทั่วไป รับ ๓๐ คน
๑๒-๑๗ กรกฎาคม ปฏิบัติธรรมเข้มสำหรับผู้ผ่านการปฏิบัติมาแล้ว ๓ ครั้ง รับ ๓๐คน

ที่มา : โครงการปฏิบัติธรรม เสาร์-อาทิตย์ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

DT010849

ooh3939

30 เม.ย. 2555

ติดตามกิจกรรมวัดไผ่เหลืองได้ที่: www.watphailuang.comติดต่อสอบถามเรื่องการเข้าปฏิบัติธรรม : องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ โทร: ๐๒-๙๒๑ ๒๑๒๘ , แฟกซ์: ๐๒-๙๒๑ ๒๑๒๘
หรือที่ :พระณัฐภพ ขนฺติโก ๐๘-๗๘๓-๒๕๔๔ ,องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลืองปฎิบัติธรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา
ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2555
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง กำหนดจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการปฎิบัติธรรม และท่องเที่ยวภายในตำบลบางรักพัฒนา กอรปกับ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก (VISAKHAPUJA DAY) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมปฎิบัติธรรมตลอดระยะเวลา 4 วัน
ซึ่งในวันวิสาขบูชาวันจันทร์ที่ ๔ มิถนายน จะมีกิจกรรมเสริมอีกมากมายเช่น การสวดมนต์ ๑๒ ตำนาน การแสดงธรรม การบรรยายธรรม และการเวียนเทียน เป็นการจัดกิจกรรมที่มีความงดงามพร้อมทั้งฟื้นฟูวัฒนธรรม กิจกรรมงานสัปดาห์วิสาขบูชาเป็นกิจกรรมที่ดี ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้การส่งเสริมและมีส่วนร่วม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของพุทธศาสนิกชน และเป็นการสืบทอดกิจกรรมวันวิสาขบูชาให้คงอยู่สืบไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. อายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

๒. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน ๔ และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิคใหม่ ๆในการปฏิบัติที่วิปัสสนาจารย์จะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ

๓. ทั้งที่ผู้ไม่เคยปฏิบัติมาและเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว

๔. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง

๕. เป็นผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มที่ เพราะผู้ปฏิบัติจะต้องควบคุมเวลาในการเดินจงกรม นั่งสมาธิแต่ละบัลลังก์ ตลอดจนกำหนดอิริยาบถย่อยให้จดจ่อ

๖. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล ๘ ได้อย่างเคร่งครัด และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด

ระเบียบในการปฎิบัติ

ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร

๒. รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด

๓. พึงเจริญสติ กำหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง แม้ในเวลาพักผ่อน

๔. เป็นผู้มีความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา

๕. ไปสอบอารมณ์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๖. งดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่กำหนดในหลักสูตรการปฏิบัติ ยกเว้นพูดกับวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น หากเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง ,เชิญออกจากการปฏิบัติ

๗. งดเว้นการเขียน การอ่าน การฟังวิทยุเทป งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

๘. งดพูดคุย หรือสอบอารมณ์กันเอง

๙. หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาวิปัสสนาจารย์หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น

๑๐. ไม่ออกนอกบริเวณอาคาร และสถานที่ที่กำหนดให้

๑๑. งดพบผู้มาเยี่ยม โดยมิได้รับอนุญาตจากวิปัสสนาจารย์

๑๒. งดสูบบุหรี่และยาเส้น

๑๓. ไม่ยืนดื่มน้ำ ไม่ยืนรับประทานอาหาร และไม่รับประทานอาหารเสียงดัง

๑๔. ไม่เก็บสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่าง ๆ จะมารบกวน

๑๕. กรณีต้องการความช่วยเหลือ ให้เขียนแทนคำพูด และส่งให้ผู้ประสานงานโครงการ

๑๖. ปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติ อย่างเคร่งคัด ยกเว้นกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น

๑๗. ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติของหลักสูตรได้ จะยินยอมออกจากการปฏิบัติโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

การเตรียมตัว เตรียมใจ

๑. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน และทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียน ที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้ เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ

๒. วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความกังวลในทุก ๆ เรื่อง

๓. วาง ยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง ทั้งหมดไว้ที่บ้าน

๔. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การแต่งกาย

เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และต่อสถานที่ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้

๑. สุภาพบุรุษ

– สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว และกางเกงขายาว

– ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

๒. สุภาพสตรี

- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาวและผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า หรือกางเกงขายาว

- ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง

– สุภาพสตรีควรสวมชุดชาว ผ้าถุงและห่มสไบ(นำมาเอง) ระหว่างเข้าฟังพระธรรมเทศนาและเข้าสอบอารมณ์* สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อออกนอกห้องพัก

**************************************

กำหนดการปฏิบัติธรรม

วันเปิดการอบรม

08.30-09.30 น. ลงทะเบียน

10.00-11.00 น. กล่าวต้อนรับ และปฐมนิเทศ

11.00-11.30 น. สาธิตการปฏิบัติ

11.30 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. ไหว้พระ สวดมนต์ / สมาทานศีล/สมาทานกรรมฐาน ให้กรรมฐาน

15.00 น. สาธิตและนำการปฏิบัติ / พักดื่มน้ำปานะ

17.30 น. สวดมนต์เย็น

18.30 น. ปฏิบัติธรรม

20.30 น. กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตา พัก เข้านอน

กำหนดการประจำวัน

04.00 น. ตื่นนอน

04.30 น. ปฏิบัติธรรม

06.00 น. ไหว้พระ/สวดมนต์ สมาทานศีล

07.00 น. อาหารเช้า

08.30 น. ปฏิบัติธรรม / สอบอารมณ์

11.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. ปฏิบัติธรรม / สอบอารมณ์

16.30 น. พักดื่มน้ำปานะ

17.30 น. สวดมนต์เย็น

18.00 น. ปฏิบัติธรรม

19.00 น. ธรรมบรรยาย โดย พระณัฐภพ ขนฺติโก
และพระวิปัสสนาจารย์สลับกัน บรรยายทุกวัน

20.00 น. ปฏิบัติธรรม

20.30 น. กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตา

21.00 น. พัก เข้านอน

วันปิดการอบรม

04.00 น. ตื่นนอน

04.30 น. ปฏิบัติธรรม

05.00 น. ไหว้พระ สวดมนต์

05.30 น. โยคีแสดงความรู้สึก / รับของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนโครงการ
และหนังสือ cd ในการปฎิบัตธรรม

07.30 น. พิธีปิด / ลากรรมฐาน

08.00 น. อาหารเช้า แล้วจบรายการ

หมายเหตุ

1. ท่านสามารถบริหารเวลาอาบน้ำได้เอง

2. น้ำปานะจัดไว้หน้าห้องปฏิบัติ ขอให้ท่านบริการตนเอง ตามความเหมาะสม

3. ในการฟังบรรยายธรรม เมื่อพระวิปัสสนาจารย์เข้ามากราบ พระรัตนตรัยและนั่งเข้าที่แล้ว โยคีกราบพระวิปัสสนาจารย์


ติดต่อสมัครปฎิบัติธรรม ( ตามนัยสติปัฎฐาน ๔ )ได้ที่:

องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

โทร: ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘ , พระณัฐภพ ขนฺติโก โทร: ๐๘๗-๘๘๓-๒๕๔๔ เปิดอ่านหน้านี้  5766 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย