ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ เพื่อสุขภาพ 17 – 20 สิงหาคม 2561 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ที่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

 มหาราชันย์   30 มิ.ย. 2561

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ เพื่อสุขภาพ
เชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ เพื่อสุขภาพ 17 – 20 สิงหาคม 2561 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ที่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ในกรณีมา 3-4 คน มีรถรับ-ส่งฟรีครับ
ผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติ ติดต่อโทร. 089 - 766 - 2373

วิทยากร พี่เลี้ยง และที่ปรึกษา อาจารย์อิทธิ ,หมอโจ้ ,หมอตั้ม และเภสัชกร เจเน็ต

ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน
๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น.จิตบำบัด ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
เจริญอานาปานสติมีฌาน ๔ เป็นบาท
๑.เจริญอานาปานสติให้มีผลมากและเจริญอานาปานสติให้เป็นเป็นสติปัฏฐาน ๔
๒.เจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้เป็นโพชฌงค์ ๗ รักษาโรคกรรมโรคเวร
๓.เจริญโพชฌงค์ ๗ ให้เป็นวิชชาและวิมุติ รักษาโรคกรรมโรคเวร
๔.และ/หรือ การปฏิบัติแบบบุรุษอาชาไนย
๕.ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ ๒๐ สาระวิชา
๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ล้างพิษ ปรับสมดุลร่างกาย
... กายภาพบำบัด อาบน้ำแร่ แช่สมุนไพร
... โภชนะบำบัด รับประทานอาหารเช้า ผัก-ผลไม้สด และอาหารปรุงสุกด้วยสมุนไพร
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. จิตบำบัด ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
๑.เจริญวิชชาจรณะใน มัคคจิต ๔ โดยเจริญอริยสัจ ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒.เจริญสัญญา ๑๐ ในคิริมานนท์สูตรมีฌานสมาบัติ ๘ เป็นบาท รักษาโรคกรรมโรคเวร
๓.ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ ๒๐ สาระวิชา

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
... โภชนะบำบัด รับประทานอาหารเช้า ผัก-ผลไม้สด และอาหารปรุงสุกด้วยสมุนไพร
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.จิตบำบัด ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
๑.เจริญอนัตตลักขณสูตรมีฌาน ๔ เป็นบาท
๒.ฝึกปัญญาในความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐาน เป็นญาณลำดับที่ ๕๐ เป็นบาทแก่เจโตวิมุติ
๓.และ/หรือ การปฏิบัติแบบจิตตกรีฑา ๑๔ ขั้นตอน
๔.เจริญสัทธาพละ – ธรรมอันเป็นที่สิ้นไป
ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ 20 สาระวิชา
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
... กายภาพบำบัด อาบน้ำแร่ แช่สมุนไพร
... โภชนะบำบัด รับประทานอาหารเช้า ผัก-ผลไม้สด และอาหารปรุงสุกด้วยสมุนไพร
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. จิตบำบัด ภาคปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ
๑.เจริญสัญญา ๑๐ ประการ คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนวสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑ และอานาปานัสสติ ๑ มีฌาน ๔ เป็นบาท รักษาโรคกรรมโรคเวร
๒.และ/หรือ เจริญโพชฌงค์ ๗ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๓.และ/หรือ การปฏิบัติแบบเจโตวิมุติ มีฌานสมาบัติ ๘ กสิณ ๘ เป็นบาท
๒๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. ภาคทฤษฎี สนทนาธรรม ถาม - ตอบปัญหาต่าง ๆ ๒๐ สาระวิชา
๒๓.๐๐-๐๔.๓๐ น. นอน
..............................
รับสมัครอาสาสมัคร ชาย – หญิง อายุระหว่าง 18 – 50 ปี
ทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน
- อาจารย์สอนพิเศษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ พุทธศาสนา
- วิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร
- แม่ครัว แม่บ้าน
- พนักงานขับรถ
สามารถทำงานได้ในพื้นที่
1. อ.เมือง อ.แม่สอด อ.พบพระ จ.ตาก
2. อ.เมือง อ.พัฒนานิคม อ.ชัยบาดาล อ.ท่าหลวง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
3. อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน อ.หนองไผ่ อ.เมือง อ.เขาค้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
4. อ.สีคิ้ว อ.ปักธงชัย อ.โชคชัย อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
5. อ.หนองกี่ อ.นางรอง อ.ประโคนชัย และ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
มีผลตอบแทนให้ตามความสามารถ มีสวัสดิการ อาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาลฟรีในโรคทั่วไปไม่ร้ายแรงไม่ผ่าตัด
ผู้สนใจสั่งสมบุญบารมีร่วมกัน ติดต่อโทร. 089 - 766 - 2373
.................................
... เชิญร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ...
หลักสูตรวิปัสสนาจารย์ การศึกษาและปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ – ปัญญาวิมุติ
ปีละ 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 เริ่ม 3 มกราคม - 30 มิถุนายน ของทุกปี
รุ่นที่ 2 เริ่ม 3 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม ของทุกปี
.
รายวิชาการศึกษาและปฏิบัติ 21 รายวิชา
ภาคทฤษฎี รายวิชาละ 32 ชั่วโมง 2 หน่วยกิต
ภาคปฏิบัติ รายวิชาละ 32 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต
หลักสูตรธรรมปฏิบัติ รุ่นวิปัสสนาจารย์
1.พระไตรปิฎกศึกษาเบื้องต้น บาลี อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ธัมมัตถาธิบาย
2.ความหมายของธรรมะ
-เหตุและผลคืออะไร ?
-พระพุทธศาสนาคืออะไร ?
-ใบไม้ในกำมือคืออะไร ?
-ปฏิบัติอริยสัจ 4 ด้วยปัญญาวิมุติเจโตวิมุติคืออย่างไร ?
- ธรรมะคืออะไร ?
-แค่ไหนเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม ?
-ปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุโสดาบัน ?
3.ประเภทของจิต,ชนิดของขันธ์
4.ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร, ปริวัฏฏญาณ 12
สัมมาทิฏฐิแค่ไหนจึงจะเพียงพอต่อการบรรลุธรรมแบบเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ ??
5.อริยสัจ 4 ในคาถาธรรมบท
พระคาถา 1 บทมีอริยสัจ 4 เป็นองค์ประกอบอย่างไร ??
6.สติปัฏฐาน 4
การปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4 แบบเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติแตกต่างกันอย่างไร ??
-สติปัฏฐาน 4 ในพระสูตร
-สติปัฏฐาน 4 ในอภิธรรม
-การปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน 4 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์
7.สามัญผล
-การปฏิบัติวิชชา 8 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ
8.แก่นพรหมจรรย์ เจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ
-การบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์ และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ เคียงคู่กันไป
9.การละสังโยชน์ 10 ด้วยวิชชาและจรณะ
-วิชชาและจรณะทำลายสังโยชน์ได้อย่างไร ?
10.อานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา
การปฏิบัติในอานาปานสติ แบบเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติแตกต่างกันอย่างไร ??
-เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก
-เจริญอานาปานสติให้สติปัฏฐาน 4 บริบูรณ์
-เจริญสติปัฏฐาน 4 ให้โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์
-เจริญโพชฌงค์ 7 ให้วิชชาและวิมุติบริบูรณ์
11. อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นทางสายกลางอย่างไร ? เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหน ?
12.สัจจะ๔, สามัญลักษณะ – อริยสัจ 4 – ปฏิจจสมุปบาท – กาลเวลา
13. อาหาร๔, สังขาร 3 ,ภพ 3 ภูมิ 4
14.ประเภทของฌาน
-โลกียะฌาน รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4
-โลกุตตระฌาน วิปัสสนาจิต มัคคจิต ผลจิต
15. .ปฏิจจสมุปบาท
-นานาภาวะ เอกภาวะ และสัพพะภาวะ
-ปฏิจจสมุปบาทในพระสูตร
-ปฏิจจสมุปบาทในพระอภิธรรม
-ปฏิจจสมุปบาทในอริยสัจ 4
16.อาสาวักขยญาณ
-ต้มยำกุ้ง เปรียบเทียบกับ อาสาวักขยญาณ
-ปัญญาในการรู้จักความชำนาญแห่งอินทรีย์ 3 โดยอาการ 64
17.องค์ธรรมต่าง ๆ ในมัคคจิต 4 (มากกว่า 60 )
18.มัคคภาวนา 19 ประการ
19.ญาณ 73
20.สภาวธรรมต่าง ๆ ที่ควรรู้

DT09714

มหาราชันย์

30 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  2922 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย