การปฏิบัติธรรม

"การปฏิบัติธรรม แนะนำการปฏิบัติธรรม ธรรมบรรยายเรื่องการปฏิบัติธรรม เทศนาจากหลวงพ่อ ขั้นตอนการปฏิบัติธรรม อานาปานสติ"# เรื่อง อ่าน
อริยสัจ 4
การปฏิบัติธรรม สังคหวัตถุ 4
การปฏิบัติธรรม - เข้าใจพรหมวิหาร 4
การปฏิบัติธรรม - เข้าใจอิทธิบาท 4
การปฏิบัติธรรม - เข้าใจโลกธรรม 8
การปฏิบัติธรรม - เข้าใจทิศ6
 "สมาธิธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "การฝึกสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "มีสติอยู่ คือภาวนาอยู่" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธ" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 "ขาดสติ ขาดความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน
 ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน
 ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน
 ปฎิบัติธรรมที่วัดเจ้าอาม
 การฝึกสติ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน
 รู้ทันความปรุงแต่งของจิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 ก.พ. 2565
 ฝึกจิตให้มีกำลังตั้งมั่น :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 ธันวาคม 2565
 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน - ภัยของจิตคืออะไร
 ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

« 1 2 4 5 »


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย