คนดีดอทคอม
 DhammathaiTeam   19 ก.ค. 2562

หมวดหมู่ : องค์กร/มูลนิธิ/สถานศึกษา
เยี่ยมชมเว็บไซต์ : คนดีดอทคอม

องค์กร : มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
สถานที่ : มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
e-mail : member@kondee.com


มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่รองรับงานด้านเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัด ผาณิตาราม ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พศ.2527 ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานได้โดยกว้างขวาง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้

มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามเลขทะเบียนลำดับที่ 2/2555 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2555

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่
2. เพื่อส่งเสริม จัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมงานศาสนาและวัฒนธรรม
4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมดำเนินการกับองค์กรอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

แนวทางการดำเนินงาน
ส่งเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้สังคมในทุกระดับชั้น มีคุณธรรม จริยธรรม และใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ สัมปชัญญะ เพื่อความสงบสุข ตามแนวทางคำสอนของพระพุทธศาสนา

รูปแบบการดำเนินงาน
- กิจกรรมการฝึกอบรม นำการฝึกปฏิบัติธรรมมาปรับสร้างกิจกรรมทำความเข้าใจ โดยการจัดการอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่ โดยวิทยากรที่มี ประสบการณ์
- เผยแพร่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการเผยแพร่โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และ social network ให้เหมาะสม ตามอายุ บุคคลิก และลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
- จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
- สร้างกระแสความสนใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง อย่างทันสมัยและเป็นเหตุเป็นผล สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง


ที่มา : http://www.kondee.com/

DT0005

DhammathaiTeam

19 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  327 

  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย