มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
 DhammathaiTeam   19 ก.ค. 2562

หมวดหมู่ : องค์กร/มูลนิธิ/สถานศึกษา
เยี่ยมชมเว็บไซต์ : มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ

ความเป็นมาของเวปไซด์ อภิธรรมออนไลน์

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง คำว่า “คอมพิวเตอร์” อาจเป็นคำที่ดูลึกลับสำหรับคนที่มีอายุล่วงเลยวัยทำงานไปแล้ว แต่ยิ่งนับวัน คอมพิวเตอร์ยิ่งมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น

การเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แม้จะเป็นที่นิยม แต่มีข้อจำกัดของเวลาในการออกอากาศ และพื้นที่ที่สามารถรับคลื่นได้ ส่วนทางด้านสถานีโทรทัศน์ ที่แม้จะมีทั้งภาพและเสียงไปได้ทั่วประเทศ แต่เป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถโต้ตอบระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ

ในขณะที่การสื่อสารผ่านดาวเทียม และระบบออนไลน์หรือ อินเตอร์เน็ต สามารถลดข้อจำกัดของสื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์ได้ ด้วยการรับส่งข้อมูลด้วยข้อความ ภาพและเสียง ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงไม่จำกัดเวลา ที่สำคัญคือสามารถโต้ตอบข้อสงสัยกันได้ในทันทีไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก

ด้วยเหตุนี้เอง ในปี ๒๕๔๒ ลูกศิษย์ท่านหนึ่งคือคุณมาลี อาณากุล ซึ่งมีความสนใจที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสื่อสารเผยแผ่ธรรม ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพื้นฐานการเขียนเวปไซด์ และทดลองทำโฮมเพจส่วนตัว นำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทอักษรศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ( มหาวิทยาลัยมหิดล ) ซึ่งตนเองได้วิเคราะห์เกี่ยวกับ "การศึกษาเปรียบเทียบกรรมฐานในคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคหะกับคัมภีร์วิสุทธิมรรค และวิธีปฏิบัติกรรมฐาน ของสำนักวิปัสสนาอ้อมน้อยกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์" รวมทั้งนำเสนอผลงานของคณาจารย์ที่เคารพท่านอื่นๆ ด้วย อภิธรรมออนไลน์ ในระยะแรกนั้นยังไม่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่การให้ความรู้ในลักษณะของการถาม-ตอบ หรือเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงแต่ประการใด

ครั้นเมื่อ อาจารย์บุษกร เมธางกูร ได้ทราบถึงความเป็นไปในโฮมเพจของคุณมาลีแล้ว ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการกระทำเพื่อสาธารณประโยชน์ อาจารย์บุษกรจึงพยายามปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้หลากหลายขึ้น โดยนำส่วนที่เป็นข้อมูลทางพระอภิธรรมเข้ามาบรรจุไว้เป็นพื้นฐาน โดยอาจารย์ได้เข้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์ทั้งด้านทุนทรัพย์และสร้างสรรค์ผลงานด้านพระอภิธรรมให้แก่โฮมเพจนี้เรื่อยมา

จนกระทั่งมูลนิธิพุทธางกูร ซึ่งอาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส ได้มีเป้าหมายที่จะเผยแผ่ธรรมเป็นสาธารณกุศลเพื่อตอบแทนพระคุณของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิซึ่งให้ความอุปถัมภ์ด้านสถานที่ตั้งมูลนิธิและบุคลากรประจำสำนักงาน โดยพระพิพิธธรรมสุนทร( ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม) ประธานมูลนิธิพุทธางกูร จะทำหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแผ่ทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์โดยตรง ส่วนในทางอินเตอร์เน็ตนั้นมูลนิธิพุทธางกูรยังไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะให้การสนับสนุนได้ในขณะนี้ จึงชะลอโครงการไว้ก่อน

แต่อาจารย์บุษกรเห็นว่าตนเองสามารถให้ความสนับสนุนด้านการเผยแผ่ธรรมทางอินเตอร์เน็ตเป็นธรรมทานได้ และไม่ต้องการชะลอประโยชน์ที่พุทธศาสนิกชนควรได้รับให้เนิ่นนานออกไป จึงได้ตัดสินใจให้คุณมาลีไปจดทะเบียนโฮมเพจดังกล่าวจัดทำเป็นเวปไซค์เพื่อสาธารณกุศล เมื่อเดือนพฤศจิกายน พศ. ๒๕๔๓ ใช้ชื่อเวปไซด์ว่า
อภิธรรมออนไลน์ http://www.abhidhamonline.org ดำเนินงานโดย มูลนิธิพุทธางกูร

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น แหล่งรวบรวมข้อมูลพระอภิธรรมปิฏก ทั้งด้านปริยัติและด้านหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เผยแพร่ผลงานทางธรรมของพระอาจารย์ต่าง ๆ สายพระอภิธรรม ตลอดจน รวบรวมผลงานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ และให้มีการตั้ง ลานถามตอบปัญหาธรรมะทั้งด้านปริยัติและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขึ้น เพื่อคลี่คลายความสงสัยของพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วยที่มา : http://www.abhidhamonline.org/boss_files/boss1/history.htm

DT0005

DhammathaiTeam

19 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  1188 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย