ชีวิตนี้ ถ้าปล่อยไปตามเรื่องตามบุญตามกรรม มันก็คือความทุกข์ทั้งนั้น

ชีวิตนี้ ถ้าปล่อยไปตามเรื่องตามบุญตามกรรม มันก็คือความทุกข์ทั้งนั้น
- พุทธทาสภิกขุ -

ฝึกใจ
ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุด หรือผู้ที่ฝึกแล้ว จึงประเสริฐ
- พุทธพจน์ - 2,467 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย