จะไม่เป็นทุกข์เลยตลอดชีวิต รู้จักดำรงชีวิตที่ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่น ดำรงจิตไว้ตามทางสายกลาง...ไม่ยึดมั่นถือมั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
จะไม่เป็นทุกข์เลยตลอดชีวิต รู้จักดำรงชีวิตที่ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่น ดำรงจิตไว้ตามทางสายกลาง...ไม่ยึดมั่นถือมั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

-พุทธทาสภิกขุ-
 2,761 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย