-:- อุทิศทาน .. ที่ให้ผล และไร้ผล -:-

 หิ่งห้อยน้อย   11 พ.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
-:- อุทิศทาน .. ที่ให้ผล และไร้ผล (บทนำ) -:-

๏ เสียงถามมา อาจารย์แม่ เรื่องกุศล
อุทิศดล ให้ญาติมิตร สนิทผสาน
ที่ล่วงลับ ดับสูญไป จักได้ทาน
ผลตระการ ที่ส่งไป รับได้ฤา

๏ ญาติ พี่ น้อง พ่อ แม่ หมู่สหาย
ทานมลาย หรือได้รับ อย่างไรหรือ
บ้างว่าได้ บ้างไม่ได้ ล้วนเล่าลือ
ควรเชื่อถือ คำใด ใคร่ทัศนา


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ ท่านผู้อ่าน ใคร่รู้ ต้องตามติด
น้อมดวงจิต ฟังธรรม ตามปุจฉา
ขออัญเชิญ พุทธพจน์ ของศาสดา
วิสัชนา ตอบความ กระจ่างใจ

๏ เพราะทุกท่าน เข้าใจ ไม่ถ่องแท้
จึงไม่แก้ ปุจฉาให้ หายสงสัย
คิดว่าเมื่อ อุทิศ จิตส่งไป
ทานต้องได้ สู่หมู่ญาติ ที่วายชนม์

๏ ทรงตรัสไว้ ให้เห็น แบ่งเป็นสอง
ตามครรลอง การกระทำ นำกุศล
หรือกระทำ กรรมชั่ว ก่อนวายชนม์
จักมีผล อย่างไร ให้ติดตาม ๚


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


ท่านโคดมผู้เจริญ
พวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพราหมณ์
ย่อมให้ทาน ย่อมทำความเชื่อว่า
ทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้ว
ขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้

ท่านโคดมผู้เจริญ
ทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือ
ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้น
ย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือ

********************

ดูกรพราหมณ์
ทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะ
แลย่อมไม่สำเร็จในอฐานะ ฯ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- อุทิศทาน ที่ไร้ผล .. อยู่ในอฐานะ -:-
กำเนิดในนรก ตามอกุศลกรรมบถ ที่สร้างไว้

๏ ยามก่อเกิด กายา เป็นมนุษย์
จิตนั้นไม่ บริสุทธิ์ ด้วยอกุศล
ทั้งฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นของตน
ผิดลูกเมีย ไม่สน ว่าของใคร

๏ บ้างพูดเท็จ พูดหยาบ และส่อเสียด
น่ารังเกียจ เพ้อเจ้อ ล้วนเหลวไหล
จิตละโมบ โลภของ ผู้อื่นไซร้
ทั้งปองร้าย เห็นผิดไซร้ ในจิตตน

๏ เมื่อกายแตก แหลกไป ในนรก
มิอาจยก จิตขึ้นมา พากุศล
ต้องทนทุกข์ ทรมาน นานเหลือทน
มิอาจน้อม จิตรับผล บุญส่งไป

๏ และนี่คือ อฐานะ ที่รับสั่ง
บุญสะพรั่ง ส่งไป ไม่รับได้
ท่านผู้อ่าน อ่านแล้ว พึงเข้าใจ
อฐานะ รับไม่ได้ ในผลบุญ ๚

เมื่อเป็นมนุษย์ จิตตั้งอยู่ในอกุศลกรรมบถ
เมื่อตายจากโลกนี้ไป อุบัติขึ้นเป็นสัตว์นรก
อยู่ในนรกภูมิ จิตนั้นย่อมตั้งอยู่ในอัตภาพแห่งสัตว์นรก
เมื่อมีผู้อุทิศส่วนกุศลแห่งความดีไปให้
ไม่สามารถรับผลแห่งกุศลนั้นได้


ฐานะ = เหตุ ความเป็นไปได้ โอกาส
อฐานะ = ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่โอกาส เป็นไปไม่ได้
อกุศลกรรมบถ = ทางแห่งความชั่ว มี ๑๐ ประการ
ทางกาย ๓ ประการ ทางวาจา ๔ ประการ และทางใจ ๓ ประการ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


ดูกรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ
มีความอยากได้ของผู้อื่น มีจิตปองร้าย มีความเห็นผิด

บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรก
เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้น
ย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้น ด้วยอาหารของสัตว์นรก

ดูกรพราหมณ์ ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จ
แห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นอฐานะ ฯ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- อุทิศทาน ..ที่ไร้ผล .. อยู่ในอฐานะ -:-
กำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ตามอกุศลกรรมบถ ที่สร้างไว้

๏ ยามก่อเกิด กายา เป็นมนุษย์
จิตนั้นไม่ บริสุทธิ์ ด้วยอกุศล
ทั้งฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นของตน
ผิดลูกเมีย ไม่สน ว่าของใคร

๏ บ้างพูดเท็จ พูดหยาบ และส่อเสียด
น่ารังเกียจ เพ้อเจ้อ ล้วนเหลวไหล
จิตละโมบ โลภของ ผู้อื่นไซร้
ทั้งปองร้าย เห็นผิดไซร้ ในทุกกาล

๏ ต่อเบื้องหน้า กายแตก ลงแหลกไป
จิตอุบัติ ซัดส่งไป เป็นเดรัจฉาน
มิอาจรับ ผลบุญ สุนทรทาน
สัตว์เดรัจฉาน รับไม่ได้ ในผลบุญ

๏ และนี่คือ อฐานะ ที่รับสั่ง
บุญสะพรั่ง ส่งไป ไม่อาจหนุน
เป็นเดรัจฉาน อยู่ในภพ ที่ขาดทุน
รับไม่ได้ ในผลบุญ อฐานะ ๚

เมื่อเป็นมนุษย์ จิตตั้งอยู่ในอกุศลกรรมบถ
เมื่อตายจากโลกนี้ไป อุบัติขึ้นเป็นสัตว์เดรัจฉาน
อยู่ในเดรัจฉานภูมิ
จิตนั้นย่อมตั้งอยู่ในอัตภาพแห่งสัตว์เดรัจฉาน
เมื่อมีผู้อุทิศส่วนกุศลแห่งความดีไปให้
ไม่สามารถรับผลแห่งกุศลนั้นได้

ฐานะ = เหตุ ความเป็นไปได้ โอกาส
อฐานะ = ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่โอกาส เป็นไปไม่ได้

อกุศลกรรมบถ = ทางแห่งความชั่ว มี ๑๐ ประการ
ทางกาย ๓ ประการ
ทางวาจา ๔ ประการ
ทางใจ ๓ ประการ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


ดูกรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ
มีความอยากได้ของผู้อื่น มีจิตปองร้าย มีความเห็นผิด

บุคคลนั้นเมื่อตายไป
ย่อมเข้าถึงกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานนั้น
ย่อมตั้งอยู่ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานนั้น
ด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน

ดูกรพราหมณ์ แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จ
แห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล ก็เป็นอฐานะ ฯ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
สาธุค่ะ
 เปิดอ่านหน้านี้  5524 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย