@ ... วิปัสสนูปกิเลส !

 นิวพุดเดิล   9 ก.ย. 2553

วิปัสสนูปกิเลส
ตอนที่ ๑
“ติดสุข”
….
@ เกิด”โอภาส”รุนแรงเป็นแสงจ้า
สว่างตาสว่างใจไปทั้งห้อง
ผลแห่งการ ภาวนา ช่างน่ามอง
ดุจแสงทอง ส่องทาง สว่างเกิน

@ เมื่อเห็นทาง สว่างไสว ก็ใจสุข
คิดว่าใช่ แล้วพ้นทุกข์ สุขสรรเสริญ
บุญบารมี เราเกิด ประเสริฐเกิน
จึงเพลิดเพลิน ติดสุข สนุกสบาย

@ เราบรรลุ ธรรมแล้ว อย่างแน่วแน่
มิผันแปร แน่ยิ่ง สิ่งทั้งหลาย
สุขกับแสง แห่งธรรม เจิดกำจาย
แท้..งมงาย อย่างโง่ โธ่เอ๋ยคน

ตอน ๒
“ญาณ”
@ เกิดปัญญา ปราดเปรียว เฉลียวฉลาด
จนสามารถ แยกรูป-นาม ความสับสน
ได้แคล่วคล่อง ว่องไว ไม่วกวน
จึงสำคัญ ว่าตน คนมีญาณ

@ ญาณคือรู้ รูป-นาม ตามกำหนด
รู้ได้หมด ชัดเจน เป็นมาตรฐาน
รูปคือรูป มองเห็น เป็นรูปงาน
ส่วนนามต้อง มองผ่าน ด้วยญาณตน

@ ญาณหยั่งรู้ ทุกแห่ง รู้แจ้งยิ่ง
รู้ทุกสิ่ง ทันใจ ไม่สับสน
รู้ทั้งนอก ทั้งใน ไม่กังวล
มั่นใจจน คิดว่า ข้ารู้จริง

@ นี้แหละคือ ผลทำ กรรมฐาน
จึงมีญาณ รู้กิเลส วิเศษยิ่ง
สำคัญตน รู้กระจ่าง กล้าอ้างอิง
นี่ก็สิ่ง ที่จิต ติดงอมแงม

ตอน ๓
“ปิติ”
@ เกิดรู้สึก สุขสบาย กายเบาหวิว
เฉื่อยลมฉิว เย็นสบาย ผิวกายแจ่ม
ปิติสุข ซาบซ่า เข้ามาแจม
ยิ้มแอร่ม แจ่มบรรเจิด เพริดพริ้มเพรา

@ ไม่เคยพบ แผ้วพาน ในกาลก่อน
สุขแน่นอน อิ่มใจ ไม่มีเศร้า
สุขยิ้มกริ่ม อิ่มใจกาย สบายเบา
พบแล้วเรา สุขแท้ และแน่นอน

@ นี่ก็คือ กิเลส เหตุให้หลง
ทระนง องอาจ คาดไว้ก่อน
สำคัญผิด อย่างไม่ ได้สังวร
ทุกข์เดือดร้อน ย้อนหลัง ทุกครั้งไป

ตอน ๔
“ปัสสัทธิ”

@ สงบกาย สงบใจ ให้เย็นเยือก
หายใจเฮือก เย็นฉ่ำปอด ยอดไฉน
ไม่กระด้าง อบอุ่น ละมุนละไม
เวทนาไม่ มีทุกข์ สุขเต็มเต็ม

@ เป็นความสุข สงบ เพิ่งพบเห็น
สุขเยือกเย็น ด้วยธรรมะ อันเกษม
หลงเคลิบเคลิ้ม ยินดี ด้วยปรีย์เปรม
จนอิ่มเอม ติดสุข ทุกคืนวัน........พุดเดิล

(และตอนต่อ ๆ ไป)

วิปัสสนูปกิเลสที่ว่ามา
พุทธศาสนา ไม่ได้มี.ที่กล่าวนั้น
ธรรมทั้งสิบเป็นกุศลเกิดร่วมกัน
ในจิตอันเป็นกุศลโลกุตตรฌาน

ที่รู้มากล่าวมาท่านรู้ผิด
เข้าใจผิดบิดเบือนขอเตือนท่าน
เป็นยาพิษแห่งธรรมนำเป็นทาน
โปรดทำการศึกษามาให้ดี

ธรรมทั้งสิบเกิดเมื่อจิตบรรลุฌาน
จิตทุกท่านมีองค์ธรรมทั้งสิบนี้
เกิดร่วมพร้อมกุศลอื่นประดามี
ขออภัยที่กล่าวค้านการแสดงธรรม.
คำว่า " วิปัสสนูปกิเลส " ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎก
แต่เป็นคำสอนผิด ๆ ของพระพม่าและพระไทยสายยุบหนอพองหนอ


องค์ธรรมทั้ง 10 ประการ เป็นองค์ธรรมที่เป็นกุศลเกิดร่วมเกิดพร้อมในกุศลจิต และกุศลวิบากจิตทั้หลายเป็นปกติอยู่แล้ว

กามาวจรกุศลจิต กามาวจรวิบากจิตก็มีองค์ธรรมที่เป็นกุศล 10 ประการนี้เกิดขึ้น
รูปาวจรกุศลจิต รูปาวจรวิบากจิตก็มีองค์ธรรมที่เป็นกุศล 10 ประการนี้เกิดขึ้น
อรูปาวจรกุศลจิต อรูปาวจรวิบากจิตก็มีองค์ธรรมที่เป็นกุศล 10 ประการนี้เกิดขึ้น
โสดาปัตติมัคคจิต โสดาปัตติผลจิตก็มีองค์ธรรมที่เป็นกุศล 10 ประการนี้เกิดขึ้น
สกทาคามีมัคคจิต สกทาคามีผลจิตก็มีองค์ธรรมที่เป็นกุศล 10 ประการนี้เกิดขึ้น
อนาคามีมัคคจิต อนาคามีผลจิตก็มีองค์ธรรมที่เป็นกุศล 10 ประการนี้เกิดขึ้น
อรหัตตมัคคจิต อรหัตตผลจิตก็มีองค์ธรรมที่เป็นกุศล 10 ประการนี้เกิดขึ้น


กระทู้นี้จึงเป็นการรู้ผิดเข้าใจผิด และเป็นการนำเสนอสิ่งผิด ๆ แก่ท่านผู้อ่านเจ้าค่ะ


เจริญในธรรมเจ้าค่ะ.

ขอเข้ามา เป็นตัวเสริม เติมน้ำเค็ม
ยกประเด็น เติมเต็ม ให้สิกขา
วิปัสสนูกิเลส ที่กล่าวมา
ผู้รจนา แต่งตำรา ไว้นานวัน

อยู่ในคัมภีร์ มีชื่อว่า
วิสุทธิมรรค
โปรดตระหนัก แยกให้ถูก ผูกรังสรรค์
ในพจนานุกรม พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม์
ท่านพระพรหมฯ ได้รังสรรค์ เป็นพยาน

พระพุทธโฆสะ พระเถระ แห่งลังกา
รจนา คัมภีร์ไว้ ให้สืบสาน
โดยแปลจาก อรรถกถา มาเนิ่นนาน
ใช่จากพระไตรฯ ยกมาจาร มา รจนา

เป็นผลงาน ที่แต่งขึ้น ใช่พุทธพจน์
จึ่งมิควร มากำหนด ให้สิกขา
เพราะทำให้ เกิดสับสน ในธััมมา
ให้สัทธรรม ที่ล้ำค่า มาเปลี่ยนไป

หากพุดเดิล ใคร่กล่าว ควรต้องแจ้ง
ก่อนแสดง แหล่งที่ข้อง ต้องบอกไว้
มิเช่นนั้น เท่าบิดเบือน เลือนพระไตรฯ
จักเกิดภัย มิใช่ประโยชน์ โทษมากมี


เจริญในธรรม เจ้าค่ะจากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต


ในอนาคต
ภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา
เมื่อไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา

พระสูตรต่างๆ ที่ตถาคตได้ภาษิตไว้
เป็นสูตรลึกซึ้ง มีอรรถลึกซึ้ง เป็นโลกุตระ ประกอบด้วยสุญญตาธรรม

เมื่อพระสูตรเหล่านั้นอันบุคคลแสดงอยู่ ก็จักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยโสตลงสดับ
จักไม่ตั้งจิตเพื่อรู้ จักไม่ใฝ่ใจในธรรมเหล่านั้นว่าควรศึกษาเล่าเรียน


แต่ว่าสูตรต่างๆ ที่นักกวีแต่งไว้ ประพันธ์เป็นบทกวี มีอักษรสละสลวย
มีพยัญชนะสละสลวย เป็นพาหิรกถา เป็นสาวกภาษิต

เมื่อพระสูตรเหล่านั้น อันบุคคลแสดงอยู่ ก็จักฟังด้วยดี จักเงี่ยโสตลงสดับ
จักตั้งจิตเพื่อรู้ จักฝักใฝ่ใจในธรรมเหล่านั้นว่าควรศึกษาเล่าเรียน


เพราะเหตุดังนี้แล
การลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรม
การลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัย


ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภัยในอนาคตข้อที่ ๔ นี้ ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป
ภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะ ครั้นแล้ว พึงพยายามเพื่อละภัยนั้น ฯ


[328] วิปัสสนูปกิเลส 10 (อุปกิเลสแห่งวิปัสสนา, ธรรมารมณ์ที่เกิดแก่ผู้ได้ตรุณวิปัสสนา หรือวิปัสสนาอ่อนๆ ทำให้เข้าใจผิดว่าตนบรรลุมรรคผลแล้ว เป็นเหตุขัดขวางให้ไม่ก้าวหน้าต่อไปในวิปัสสนาญาณ -- ; im-perfection or defilements of insight)
1. โอภาส (แสงสว่าง -- ; illumination; luminous aura)
2. ญาณ (ความหยั่งรู้ -- ; knowledge)
3. ปีติ (ความอิ่มใจ -- ; rapture; unprecedented joy)
4. ปัสสัทธิ (ความสงบเย็น -- ; tranquillity)
5. สุข (ความสุขสบายใจ -- ; bliss; pleasure)
6. อธิโมกข์ (ความน้อมใจเชื่อ, ศรัทธาแก่กล้า, ความปลงใจ -- ; favor; resolution; determination)
7. ปัคคาหะ (ความเพียรที่พอดี -- ; exertion; strenuousness)
8. อุปัฏฐาน (สติแก่กล้า, สติชัด -- ; established mindfulness)
9. อุเบกขา (ความมีจิตเป็นกลาง -- ; equanimity)
10. นิกันติ (ความพอใจ, ติดใจ -- ; delight)

ดู [285] วิสุทธิ 7 โดยเฉพาะข้อ 5 คือ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

Vism.633. วิสุทฺธิ. 3/267.ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ เชิงอรรถของท่านด้านล่างบอกแหล่งที่มา
ว่ามาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค เล่มที่ 3 หน้า 267

แต่ผู้ที่ศึกษาทั้งหลายไม่สนใจที่มา ว่าท่านนำมาจากไหน
ยึดเอาเป็นตำรากัน

ลองมาศึกษากันดูนะเจ้าคะว่า คัมภีร์วิสุทธิมรรค มาจากไหน อย่างไร
แล้วเราจะได้พิจารณาเลือกแก่นธรรมที่ถูกต้องเผยแผ่ไปเจ้าค่ะhttp://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=328

วิสุทธิมรรค
เป็นปกรณ์พิเศษที่พระเถระชาวชมพูทวีปผู้มีชื่อเสียงรูปหนึ่งได้รจนาขึ้น
เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปได้ประมาณ ๑,๐๐๐ ปี ที่ลังกาทวีป
พระเถระรูปนี้คือ พระพุทธโฆสะ


เป็นที่รู้จักกันมาในเมืองไทย และในเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งปวง
เพราะท่านได้ทำหนังสือทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษามคธ ( บาลี ) ไว้มาก

งานใหญ่ที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงเราทั้งหลาย ก็คือ
งาน แปลคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎก
จากภาษาสีหฬ ( ลังกา )เป็นภาษามคธ หรือ ภาษาบาลี

ในเมืองไทยได้เรียนคัมภีร์ที่ท่านทำไว้เป็นภาษามคธ
ตั้งแต่ประโยค ๓ คือ อรรถกถาธรรมบท
จนถึงประโยค ๙ คือ วิสุทธิมรรคประวัติแห่งการแต่ง วิสุทธิมรรคปกรณ์ ของท่านก็คล้ายกับการแต่งสอบไล่
เพราะพระเถระชาวสีหฬได้ออกกระทู้ให้ท่านแต่งดูก่อน

เมื่อท่านทำได้เป็นที่พอใจจึงจะยอมยกคัมภีร์อรรถกถาภาษาสีหฬ
ให้ท่านแปลเป็นภาษามคธต่อไป

ท่านพระพุทธโฆสะได้ทำสำเร็จอย่างรวดเร็วและดียิ่ง
เป็นที่พอใจของพระเถระชาวสีหฬทั้งปวง

ฉะนั้น คัมภีร์วิสุทธิมรรค นี้จึงเป็นวิทยานิพนธ์สอบความรู้ของท่านพระพุทธโฆสะ
ที่รับรองกันว่า เป็นชั้นเยี่ยมมาตั้งแต่เบื้องต้น
และเป็นที่รับรองกันในหมู่นักศึกษาตลอดมา


http://www.bodhiyalai.org/Bodhiyalai/index.php?option=com_content&view=article&id=329:2009-04-16-10-22-57&catid=123:2009-07-16-05-11-27&Itemid=120ธรรมทั้งสิบเกิดเมื่อจิตบรรลุฌาน
จิตทุกท่านมีองค์ธรรมทั้งสิบนี้
เกิดร่วมพร้อมกุศลอื่นประดามี
ขออภัยที่กล่าวค้านการแสดงธรรม ... น้ำเค็ม

สวัสดี พี่น้ำเค็ม เติมเต็มหน่อย
กระบี่ฯ คอย อ่านความ ตามอุปถัมภ์
ธรรมทั้งสิบ เกิดเมื่อจิต บรรลุธรรม
บรรลุฌาน ที่งามล้ำ คืออย่างไร

แล้วยังเกิด ร่วมกับ กุศลอื่น
ที่ดาษดื่น ในจิต เป็นไฉน
พี่น้ำเค็ม โปรดแสดง ให้แจ้งใจ
ประดับไว้ ที่นี่ กวีธรรมมา


เป็นผลงาน ที่แต่งขึ้น ใช่พุทธพจน์
จึ่งมิควร มากำหนด ให้สิกขา
เพราะทำให้ เกิดสับสน ในธััมมา
ให้สัทธรรม ที่ล้ำค่า มาเปลี่ยนไป

หากพุดเดิล ใคร่กล่าว ควรต้องแจ้ง
ก่อนแสดง แหล่งที่ข้อง ต้องบอกไว้
มิเช่นนั้น เท่าบิดเบือน เลือนพระไตรฯ
จักเกิดภัย มิใช่ประโยชน์ โทษมากมี ... หิ่งห้อยน้อย

อนุุโมทนา หิ่งห้อยน้อย นำมาเตือน
ให้ผองเพื่อน โปรดระวัง ให้เต็มที่
ตรัสไว้ใน อนาคตสูตร พระสูตรดี
เพราะเดี๋ยวนี้ มีมากมาย ตามวัจนา

แก่นไม่เอา เอาก้านใบ ให้รันทด
เศร้าสลด ยึดเรี่องแต่ง แหล่งสิกขา
พระสัทธรรม นั้นเลือนไป จากสายตา
ตั้งตัวเป็น ศาสดา กันมากมี
เจริญในธรรมค่ะ@ มี ๑๐ ข้อ คิดว่า ก็น่าใช่
หากท่านใด หลงลิ้ม ชิมดูดดื่ม
นั่นคือผิด หลงทาง อย่างเซ่อซึม
อย่าได้ปลื้ม ดีใจ ว่าได้ธรรม ... พุดเดิล

ทั้งสิบองค์ ธัมมา น่าสรรเสริญ
แม้ว่าเดิน ในมรรค จักอุปถัมภ์
ธรรมทั้งสิบ ย่อมเกิดตาม อำนาจธรรม
แม้ไม่เกิด สิระกำ เดินผิดทาง

แต่เมื่อไร จิตออก นอกทางมรรค
อุทธัจจะ เข้าสะกัด เข้าขัดขวาง
ตัวกิเลส ใช่สิบธรรม มิอำพราง
มิได้ขวาง ทางนิพพาน อย่างเข้าใจ

เพราะการเดิน เจริญมรรค หนึ่งในสี่
เป็นวิถี อรหัตมรรคา พาสดใส
ตรงกันข้าม กับที่ท่าน ได้กล่าวไว้
จึงมาขาน ค้านไว้ ในธัมมา

ด้วยความรู้ หิ่งห้อยฯ มี จากพระไตรฯ
จึงกล่าวไป ให้ท่าน เกิดปุจฉา
แต่ไม่นึก จะทักทึก ดังกล่าวมา
ว่าหิ่งห้อยฯ สำคัญกว่า มาบรรยาย


@ หากเวที นี้เคร่งครัด จำกัดเขต
นี่แหละคือ อุปกิเลส เหตุเสื่อมสลาย
หลงยึดติด สำคัญตน จนมากมาย
เห็นคนอื่น บรรยาย คล้ายเป็นมาร

@ การเชื่อมั่น อยู่แต่ว่า ของข้าถูก
นี่คือปลูก อวิชชา น่าสงสาร
เปิดใจกว้าง ดีกว่าไหม ในหลักการ
เหมือนให้ทาน ความรู้ สู่ปวงชน ... พุดเดิล

ท่านอยากให้ ยารักษา หรือยาพิษ
โปรดสะกิด จิตเถิดหนา อย่าสับสน
ให้ธรรมผิด พาจิต ของปวงชน
ออกนอกหน นอกมรรคา เรื่องน่ากลัว


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

@ บทกวีธรรมะ กระจ่างแจ้ง
การแสดง บทกวี มีสูงต่ำ
ทั้งโลกีย์ โลกุตร เป็นประจำ
จึงอยากนำ ธรรมมา สาธยาย ...พุดเดิล

พี่พุดเดิล กล่าวมา ข้าฯ ชอบนัก
จึ่งเข้ามา ทายทัก กับสหาย
ด้วยเคารพ ในหลักการ ของพี่ชาย
ยามท่านขยาย กวีไป ไม่ท้วงทัก

แต่เมื่อความ ในกวี ที่กล่าวอ้าง
มาคัดง้าน คำสอนพระองค์ ผู้ทรงศักดิ์
กระบี่ฯ จึงค้านมา ด้วยใจรัก
มิใซ่ มาหาญหัก ตัดไมตรี

เพื่อมิให้ นำไปสู่ ลู่ทางผิด
เพื่อมิให้ พาจิต ผิดวิถี
จึงกล่าวค้าน ขานไป ด้วยไมตรี
จิตมิมี ลบหลู่ คู่สนทนา


@ อยากให้ท่าน นักธรรม ผู้คร่ำเคร่ง
ร่วมบรรเลง มาบ้าง สร้างอรรถา
สิ่งใดถูก ชอบธรรม น้อมนำมา
เป็นปุจฉา วิสัชนา ข้ารอคอย...พุดเดิล

การไม่นำ ความที่ถูก มาผูกต่อ
แม่หิ่งห้อยฯ น้ำเค็มรอ ใช่ท้อถอย
เพราะไม่คิด ว่าท่าน จะใจน้อย
กระบี่ฯ คอย ให้ถึง เวลากาล

เพราะเรี่องที่ ท่านกล่าว ควรเล่าต่อ
เพื่อเสริมข้อ ถูกไว้ ไม่สับสน
เพื่อเติมเต็ม ความเข้าใจ ให้สาธุชน
ผู้ดิ้นรน หาทางออก จากวัฏฏา

มิได้คิด ในจิตว่า ของข้าถูก
และไม่ปลูก อวิชชาไว้ ในตัณหา
และไม่นำ สิ่งผิดไซร้ ในธััมมา
ให้กับผู้ มีสัทธา ในพุทธองค์


ที่กล่าวแย้ง มิได้โทษ พุดเดิลพี่
ผู้หวังดี คิดดี มีจุดประสงค์
ให้ผู้อ่าน เข้าถึงธรรม ของพุทธองค์
เจตจำนง น่าชื่นชม น่าโมทนา

แต่ต้องมี เจตจำนง ตรงสิ่งถูก
เพื่อไม่ปลูก ไม่เพาะไป ในตัณหา
ก่อกิเลส เป็นต้นเหตุ แห่งอวิชชา
ทิ้งสัมมา สู่มิจฉา ทิฏฐิตน

การใส่ธรรม ที่ถูกไซร้ ดั่งย้ำว่า
ท่านนำพา สิ่งผิดให้ ใจสับสน
จึงสะกิด ให้คิดตระหนัก ตรืกในตน
กลับมาค้น สิ่งที่ถูก ในสัทธรรม

แม้อยากรู้ ลองค้นดู ในพระไตรฯ
สิบธรรมไซร้ กระจ่างนำ ธรรมอุปถัมภ์
เล่มสามสิบเอ็ด ยุคนันธวรรค มิปิดงำ
กระจ่างล้ำ ลองอ่านดู จะรู้เอง


เจริญในธรรมค่ะ


ขออัญเชิญ ธรรมจักรกัปวัตนสูตร
มาพิสูจน์ ธ ตรัสไว้ ในกถา
แสดงแก่ ปัญจวัคคีย์ นี้ทั้งห้า
โกณฑัญญา เกิดดวงตา มองเห็นธรรม์

ว่าทั้ง ญาณ แสงสว่าง นั้นย่อมเกิด
และบรรเจิด ในจิต ของอรหันต์
แม้ไม่เกิด คือเดิน ผิดทางกัน
ไม่ใช่กิเลส ที่ปิดกั้น ในทางธรรม


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา

ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า
นี้ทุกขอริยสัจ.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา

ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า
ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล ควรกำหนดรู้.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา

ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า
ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล เราก็ได้กำหนดรู้แล้ว.


ฯลฯ


ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา

ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา

ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล ควรให้เจริญ.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา

ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล เราให้เจริญแล้ว.


http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=4&item=13&items=12@ เราควรน้อม ยอมรับ กับพุทธพจน์
ธรรมทั้งหมด ตรัสกระจ่าง อย่างเหมาะสม
โอวาทสาม ควรจดจำ ไม่ช้ำตรม
ธรรมมีถม ถืดไป ในโลกา

@ แต่หากย่อ ลดลง คงมีสาม
เอาพองาม สามอย่าง กระจ่างจ้า
เรียก"โอวาทปาฏิโมกข์" ขอยกมา
เป็นคาถา เลขยันต์ ป้องกันภัย

@ ไม่ทำบาป ทั้งปวง ดวงดีแน่
และทำแต่ ความดี ที่ยิ่งใหญ่
ทำจิตให้ บริสุทธิ์ ผุดผ่องใจ
อยู่ที่ไหน ก็สุข ทุกคืนวัน

...............พุดเดิล
ขอน้อมกร เอ่ยวาจา สาธุการ
ให้ผู้อ่าน เริงร่า พาสุขสันต์
น้อมหัวใจ องค์ธรรม ของทรงธรรม์
ชื่นใจพลัน หิ่งห้อยฯ น้อมโมทนา

สพฺพปาปสฺส อกรณํ

เพียรหยุดยั้ง ความชั่ว มั่วตัณหา
ทำจิตให้ ห่างจาก อกุสลา
ไม่น้อมมา สู่ใจ ให้ห่างไป

อกุศลใด ไม่เกิด อย่าให้เกิด
คุมกำเนิด อย่าให้ มากรายใกล้
ละความชั่ว ที่มี อยู่ในใจ
ให้จางไป จนสุดท้าย ให้สิ้นพลัน

กุสฺลาสูปสมฺปทา

กุศลอย่า ให้ห่างใจ กลายผายผัน
ที่ยังไม่เกิด สร้างให้เกิด โดยเร็ววัน
มีอยู่แล้ว รีบเร่งพลัน เร่งภาวนา (ทำให้เจริญ)

สจิตฺต ปริโย ทปนํ

เพิ่มพลัง ให้จิต ทิ้งทุกขา
ให้จิตอ่อน จิตพร้อมการ งานนานา
สิ้นตัณหา ขาวรอบ ทางชอบธรรม

ขอร่วมสร้าง ธรรมทาน กับท่านด้วย
ขอร่วมช่วย ให้ผู้อ่าน ผ่านทางสัมม์
โอวาทปาฏิโมกข์ ทิ้งโศกระกำ
ขอบพระคุณ พุดเดิลย้ำ ในธัมมาเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
ขอร่วมกล่าว สาธุ กับพุดเดิล
ที่ร่วมเดิน เผยแผ่ธรรม นำศาสนา
ตามคำสอน พุทธศาสน์ ของศาสดา
ที่บันทึก นานมา ในพระไตรฯ

ขออโหสิ มิดำริ ให้ขัดแย้ง
เพียงแสดง เจตจำนง ตรงนิสัย
ให้ธรรมะ พระพุทธองค์ ขจรไกล
จากพระไตรฯ สู่ห้วงใจ ของชาวพุทธ


เจริญในธรรมค่ะ พี่พุดเดิล
พระพุทธเจ้าตรัสว่า อุทะปาทิอาโลโก (ธัมจักรกัปปวตนสูตร) แปลว่า แสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว

ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ สอนค้านพุทธพจน์ และแสดงว่า ท่านไม่ได้เข้าถึงธรรมของพระตถาคตเจ้าเลย
 เปิดอ่านหน้านี้  5793 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย