-:- ธรรมที่ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆ -:-

 หิ่งห้อยน้อย   8 พ.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ธรรมรับอรุณ วันธรรมสวนะ ... แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑
กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ

-:- ธรรมที่ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆ -:-

๏ มวลบรรดา หมู่มนุษย์ สุดประเสริฐ
ถือกำเนิด เกิดกายา มารังสรรค์
ย่อมไม่พ้น แก่ เจ็บ ตาย ทั่วหน้ากัน
ต้องพลัดพราก จากกัน ตายหรือเป็น

๏ แต่ละคน มีกรรม : เป็นของตน
ไม่สับสน ทายาทกรรม ทำให้เห็น
เป็นแดนเกิด เป็นพันธุ์เผ่า เนาลำเค็ญ
บ้างทุกข์เข็ญ บ้างร่มเย็น เป็นเพราะกรรม

๏ กรรมนั้นเป็น ที่พึ่ง ที่อาศัย
ทำกรรมใด ผลกรรม นำอุปถัมภ์
ทำกรรมดี ผลดี ย่อมน้อมนำ
ทำกรรมชั่ว มั่วถลำ กรรมชั่วดล ๚เจริญในธรรม เจ้าค่ะ    


๏ หมู่บัณฑิต พิจารณา อยู่เนืองเนือง
จิตจักเรือง อร่าม ตามมรรคผล
ไม่ประมาท พลาดถลำ จึงได้ยล
มรรค คือผล เกิดขึ้น ในจินตนา

๏ น้อมอารมณ์ เสพไว้ ในมรรคนั้น
สังโยชน์จึง ขาดสะบั้น ดั่งใฝ่หา
อนุสัย ย่อมสิ้น ติดตามมา
เจริญมรรคา พาสิ้นสุด หยุดเวียนวัฏฏ์

๏ นี่คือผล ของการ พิจารณา
หมู่บัณฑิต น้อมนำมา เพื่อขจัด
ด้วยพิจารณา เนืองเนือง ตัดเฟืองวัฏฏ์
กำเนิดสัตว์ ตัดเข้าลู่ สู่นิพพาน ๚


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย