ความสลด สังเวช แห่งจิต

 หิ่งห้อยน้อย   12 ก.ค. 2554


 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ม้าอาชาไนยตัวเจริญ ๔ จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก
๔ จำพวกเป็นไฉน คือ

ม้าอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ พอเห็นเงาปะฏักเข้าก็ย่อมสลด ถึงความสังเวชว่า
วันนี้นายสารถีผู้ฝึกม้าจักให้เราทำเหตุอะไรหนอ เราจักตอบแทนแก่เขาอย่างไร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ม้าอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แม้เห็นปานนี้ก็มี นี้เป็นม้าอาชาไนยตัว
เจริญที่ ๑ มีปรากฏอยู่ในโลก ฯ

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
    

     ความสลด สังเวช เกิดเมื่อได้ยิน
          เปรียบม้าเห็นเงาปฏัก


๐ ยินข่าวการพรากของ . ปุถุชน
ดวงจิตก่นทุกข์ทน ...... ทุกข์แล้ว
จิตสลด สังเวช หม่น .... ในจิต ยิ่งแล
ตั้งไว้ซึ่งเพียรแกล้ว ..... มิประมาทในธรรม


๐ ดุจม้าอาชาไนยเห็น .. เงาปฏัก
เกิดขนผองกลัวนัก ...... สลดยิ่ง
คิดสนองปองตระหนัก .. ต่อเจ้า ของเฮย
มิยอมปฏักร้ายทิ้ง ....... คมก่ายกรายตน


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย