กาม .... อุปมากาม

 หิ่งห้อยน้อย  กาม .. กระดูกเปื้อนเลือด

๐ สุนัขเพลีย แลความหิว ครอบงำจิต
หมายสะกิด เศษกระดูก นำผูกไฉน
นายโคฆาต โยนกระดูก เปื้อนเลือดไซร้
สุนัขงับ ด้วยดีใจ ใคร่ได้กิน

๐ แต่กระดูก ที่ไร้เนื้อ เหลือเพียงเลือด
เจ้าของเชือด มิเหลือไว้ ให้เนื้อสิ้น
สุนัขหิว แทะกระดูก หมายจะกิน
ได้แค่ลิ้น สัมผัสเลือด ที่ติดมา

๐ ไฉนเลย จะอิ่มได้ คลายความหิว
ไส้ยังกิ่ว หิวไม่คลาย เหมือนดังว่า
ธ ทรงเปรียบ ร่างกระดูก เฉกกามา
พึงเห็นโทษ ด้วยปัญญา แห่งกลกาม

๐ อริยะ สาวก ผู้ฉลาด
ผู้เปรื่องปราด เห็นโทษา น่าครั่นขาม
พิจารณา ด้วยปัญญา ที่งดงาม
ย่อมเห็นตาม พุทธพจน์ รจนา

๐ ว่ากามนี้ มีโทษ เป็นอย่างยิ่ง
จึงละทิ้ง อารมณ์ต่างๆใน อุเบกขา
ให้สถิต เพียงหนึ่งเดียว ในจินตนา
โลกามิส ที่เกิดมา ก็ดับพลันฯ

*****************************
โลกามิส หรือ โลกามิษ หมายถึง เหยื่อแห่งโลก,
เครื่องล่อ ที่ล่อให้ติดอยู่ในโลก, ได้แก่ ปัญจพิธกามคุณ
คือ รูป, เสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะ อันน่าปรารถนา น่าใคร่น่าพอใจ
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ6,032

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย