เพลง ศีล ๕ : พลพล

 DhammathaiTeam  

เพลง ศีล ๕ : พลพล

Tan Kunawat - Youtuber Channel

เพลงศีล ๕

ขับร้องโดย พลพล

ขอเชิญชวนชาวพุทธหยุดทำชั่ว ประพฤติตัวถือศีล 5 อย่าลืมหลง

เพื่อชีวิตจะสุขสันต์และมั่นคง ด้วยดำรงความดีไว้ไม่เสื่อมคลาย

ข้อที่ 1 ของศีล 5 เว้นฆ่าสัตว์ ปฏิบัติเถิดจะดี มีความหมาย
บังเกิดความงามสดใส ทั้งใจกาย เพราะเวียนว่ายในขอบเขตความเมตตา

ข้อที่ 2 เว้นลักทรัพย์ทุกสรรพสิ่ง ใครวางทิ้งไม่แตะต้องเป็นของข้า
แม้เป็นของเล็กน้อยด้อยราคา แสวงหาตามระบอบโดยชอบธรรม

ข้อที่ 3 เว้นกามกิจผิดประเภท ดับกิเลส ในกามไม่งามขำ
ทั้งลูกเขา เมียใคร ไม่น้อมนำ ยึดถ้อยคำพุทธองค์ทรงตักเตือน

ข้อที่ 4 เว้นมุสา ยามปราศรัย พูดทุกสิ่งต้องจริงใจไม่เลือนเปื้อน
ถ้อยไพเราะเสนาะหู ไม่รู้เลือน เปรียบเสมือน น้ำทิพย์ชโลมใจ

ข้อที่ 5 เว้นเครื่องดองของเสพย์ติด เพื่อชีวิต อนาคตอันสดใส
ไม่แตะต้องทุกชีวิตห่างพิษภัย แนะนำให้เห็นโทษทันการมึนเมา

พุทธศาสนิกชนจะพ้นทุกข์ ประสบสุขเยี่ยงนักปราชญ์ไม่ขลาดเขลา
ถ้ารักษาศีลห้าไว้ในใจเรา พระพุทธเจ้าคุ้มครองผองไทยเอย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=aMLUDfVjxjE

7,848


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย