บรรลุปฐมฌานภายใน 2 นาที

 สุมล   30 มี.ค. 2555

 บรรลุปฐมฌานภายใน 2 นาที

ผู้ปฏิบัติใหม่ เธอเล่าว่า...
ไม่เคยปฏิบัติที่ไหนมาก่อน
ก็คิดอยู่ว่าเราจะทำได้ไหม

แต่พอได้ยินว่าแต่ก่อนเขาฟังคาถาบทหนึ่ง พอจบพระคาถาก็บรรลุธรรม
จึงสนใจว่าคาถาไหนนะที่เหมาะกับเราบ้าง

จิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดั่งภูเขาศิลา
ไม่กำหนัดในอารมณ์
อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด
ไม่โกรธในอารมณ์
อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ
จิตของบุคคลใด อบรมได้ดั่งนี้
ความทุกข์จะมีมาแต่ที่ใดเล่า ?

ได้ได้ฟังคาถานี้แล้วรู้สึกโดนใจมาก
เพราะเดิมเป็นคนอ่อนไหวง่าย โดยเฉพาะต่อของสวย ๆ งาม
เป็นคนหงุดหงิดง่ายโกรธง่าย

พออาจารย์กล่าวคาถาบทนี้ให้ฟัง ชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้
ท่องในใจว่า จิตตั้งมั่น ๆๆๆๆๆ
หายใจเข้า - ออกเพียง 3 ครั้งก็รู้สึกมีปีติสุข แผ่ซาบซ่าน ขนลุกไปทั่วตัว

จิตใจแนบแน่นกับคาถานั้นอย่างยิ่ง
พออาจารย์บอกว่า อย่าแค่ชอบว่าไพเราะ แต่ให้ปฏิบัติตามคาถานั้นด้วย
จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจริง ๆ
ไม่กำหนัดในอารมณ์จริง ๆ
ไม่โกรธในอารมณ์จริง ตามนั้น

เราไม่ประมาท ปฏิบัติตามคำอาจารย์
ได้รู้เป็นครั้งแรกว่า ปีติในธรรม มันวิเศษอย่างนี้นี่เอง
แค่ปฐมฌานอย่างวิเศษอย่าง แล้วสมาบัติอื่น ๆ จะต้องวิเศษยิ่งเป็นแน่


เชื่อแล้วว่าที่เขาว่าพระอริยะท่านเข้าสมาบัติอยู่ตลอด 7 วัน มันสุขสงบอย่างนี้นี่เอง
สัทธาในพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ หลั่งไหลมาอย่างท่วมท้น....


ปฏิบัติธรรม ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา 11 - 17 เมษายน 2555
สำหรับบุคคล 4 จำพวก
โทร.089-766-2373


พระพุทธเจ้า มีคุณไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ
พระธรรมเจ้า มีคุณไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ
พระสงฆเจ้า มีคุณไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ
ด้วยสัจจะนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน บรรลุธรรมเร็วพลันเทอญ.


เจริญในธรรมครับ..    
ปฐมฌาน ตามพระศาสดาเป็นอย่างนี้ครับ

ปฐมฌาน
เรานั้นแล สงัดแล้วจากกาม สงัดแล้วจากอกุศลธรรม ได้บรรลุปฐมฌาน มีวิตก
มีวิจาร มีปีติและสุขซึ่งเกิดแต่วิเวกอยู่.

นี่คือคำสอนของศาสดา ปฐมฌานเพียงแต่จิตละ อกุศลธรรมอันมี กาม พยาบาท เบียดเบียน ออกเสียได้นั่นคือได้ ปฐมฌานแล้ว...

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย