วันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำเดือน ๗ ** วันอัฏฐมีบูชา **

 dhammanews   12 มิ.ย. 2555


 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
วันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำเดือน ๗
วันอัฏฐมีบูชา .... วันสำคัญที่หลายคนไม่รู้จัก

๐ แรมแปดค่ำ เดือนหก ยกมาเล่า
จักขอเท้า ความถึง พึงสิกขา
ถวายพระเพลิง สรีระ พระศาสดา
อัฏฐมีบูชา ก่อเกิดกาล

๐ เมื่อพระมหากัสสปะ ได้มาถึง
ณ ที่ซึ่ง เตรียมการณ์ไว้ ได้อธิษฐาน
ขอพระบาท ทั้งคู่ เพื่อสาธุการ
เกิดปาฏิหาริย์ พระบาทแทรก แยกผ้ามา

๐ พระเถระ นำทูนไว้ เหนือเศียรเกล้า
น้อมนำเหล่า ภิกษุไซร้ ได้ปรารถนา
ทั้งห้าร้อย ได้มาจาก เมืองปาวา
สู่กุสินารา ประทักษิณา จิตกาธาน

๐ เมื่อถวายบังคม พระบรมศพ
ทุกคนนั้น ได้ประสบ พบกล่าวขาน
พระเพลิง ลุกไหม้เอง ในจิตกาธาน
ปาฏิหารย์ ได้ประจักษ์ ชัดแจ้งจินต์

๐ แม้นแต่องค์ พระบรมศาสดา
ทิ้งสังขาร เป็นธรรมดา ธาตุคืนถิ่น
มวลสัตว์โลก ที่วิโยค เป็นอาจิณ
ก็ต้องสิ้น ชีวิน และปลดปลง

๐ เหลือเพียง บุญ และบาป ที่อาบจิต
จักสถิต พร้อมกิเลส เหตุความหลง
เพียรฝึกจิต เพื่อปลิด กิเลสลง
อย่าให้คง อยู่ได้ ในจินตนา

๐ แล้วเร่งสร้าง กุศล ดลให้เกิด
สิ่งประเสริฐ สร้างไว้ ไร้กังขา
ต่อเบื้องหน้า กายแหลก แตกชีวา
กุสลา จักพาสู่ สุคติภูมิฯ

*************************
หิ่งห้อยน้อย ๑๒ มิย. ๕๕


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
   

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย
ความประสงค์ของพวกเทวดาว่า ท่านพระมหากัสสปนี้
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป
เดินทางไกลจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุสินารา
จิตกาธารของพระผู้มีพระภาคจักยังไม่ลุกโพลงขึ้น
จนกว่าท่านพระมหากัสสปจะถวายบังคมพระบาททั้งสอง
ของพระผู้มีพระภาคด้วยมือของตน ฯ

ท่านพระมหากัสสปเข้าไปถึงมกุฏพันธนเจดีย์ของพวกเจ้ามัลละ
ในเมืองกุสินารา และถึงจิตกาธารของพระผู้มีพระภาค
ครั้นแล้วกระทำจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ประนมอัญชลี
กระทำประทักษิณจิตกาธาร ๓ รอบ

แล้วเปิดทางพระบาท ถวายบังคมพระบาททั้งสอง
ของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า
แม้ภิกษุ ๕๐๐ รูป เหล่านั้น ก็กระทำจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง
ประนมอัญชลี กระทำประทักษิณ ๓ รอบ
แล้วถวายบังคมพระบาททั้งสอง
ของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า

เมื่อท่านพระมหากัสสปและภิกษุ ๕๐๐ รูปนั้น ถวายบังคมแล้ว
จิตกาธารของพระผู้มีพระภาคก็โพลงขึ้นเอง

ฯลฯ

*******************

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=10&item=156&items=1&preline=0
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย