วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นี้...มองย้อนหลังไปเมื่อ....สองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดปี

 หิ่งห้อยน้อย   25 ก.ค. 2553

 ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร  

     

 
ธัมมจักร นี้น่ะหรือ คือ ล้อธรรม
พระพุทธองค์ ทรงโปรดนำ เทศนา
ให้แก่ปัญ จวัคคีย์ ที่พนา
ที่ชื่อว่า อิสิปตน มฤคทายวัน

เป็นปฐม บรมเทศน์ วิเศษสุด
โกญญทัญญ์หลุด จากอาสวา พาสุขสันต์
เป็นปฐม สงฆ์แรก สุปฏิปันฯ
อยู่ในวัน เพ็ญเดือนแปดนี้ ที่บูชา

เมื่อพระสงฆ์ บังเกิดแล้ว แก้วครบสาม
ไตรรัตน์งาม ครบองค์สาม งามหนักหนา
ธรรมทรงแสดง คือ มัชฌิมาปฏิปทา
และอริยะ สัจจา ทั้งสี่องค์

เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

    ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ
พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว เราจะสั่งสอน จะแสดงธรรม

พวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้ว
ไม่ช้าสักเท่าไร จักทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์
ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น
ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่


พระปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคว่า
อาวุโสโคดม แม้ด้วยจริยานั้น แม้ด้วยปฏิปทานั้น แม้ด้วยทุกกรกิริยานั้น
พระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตตริมนุสสธรรม
อันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ

ก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก
ไฉนจักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐ
อย่างสามารถได้เล่า


ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอยังจำได้หรือว่า ถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อน แต่กาลนี้.


คำนี้ไม่เคยได้ฟังเลย พระพุทธเจ้าข้า.


ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ
พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว เราจะสั่งสอน จักแสดงธรรม

พวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้ว
ไม่ช้าสักเท่าไร จักทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์
ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น
ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่จาก .... พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย