ทำอย่างไรจึงจะพบความสุข

 พระมหาบุญธรรม   22 ก.พ. 2555

คนเกียจคร้าน มักไม่มีศิลปะ
คนไม่ไม่ศิลปะ มักไม่มีทรัพย์
คนไม่มีทรัพย์ มักไม่มีเพื่อน
คนไม่มีเพื่อน มักไม่มีความสุข
คนไม่มีความสุข มักไม่มีบุญ
คนไม่มีบุญ มักจะไม่บรรลุพระนิพพาน   

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ อยากพบสุข ต้องหลุด จากห้วงทุกข์
จึงจะสุข สมได้ ดังใจหวัง
สร้างจิตเรา ให้เข้มแข็ง แต่งพลัง
ตามพุทธพจน์ ให้ประดัง ในจินตนาเจริญในธรรม เจ้าค่ะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย