เราเป็นชาวพุทธ ไม่ใช่เป็นตามพิธี หรือ เป็นตามทะเบียบบ้าน


เราเป็นชาวพุทธ ไม่ใช่เป็นตามพิธี หรือ เป็นตามทะเบียบบ้าน ต้องอาศัย ความรู้ความเข้าใจ อันถูกต้อง คือ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เห็นอย่างไร ต้องมาศึกษากัน ภายหน้า

การเริ่มต้นจะรักษาศีลได้ดี ต้องมี สัจจะ มีความจริงใจ จริงจัง และ มีขันติ ความอดทน ข่มใจ อดกลั้น ต้องมีกำลังใจอย่างมาก

ต้องลิ้มรสธรรมแล้วจะรู้เข้าใจว่า เลิศกว่ารสไหน รสของศีล ก็เลิศมาก

ที่มา : เขียนเอง ฟังจากพระสอน

4,180จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย