ธรรมสมาทาน

 หิ่งห้อยน้อย   5 พ.ค. 2554

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ธรรมสมาทาน หรือ คือปฏิบัติธรรม
ได้กระทำ คือ ทำกรรม ที่รังสรรค์
พระองค์ตรัส ให้ทราบ โดยทั่วกัน
สี่อย่างนั้น พึงพิศ พินิจตรอง

หนึ่ง...กระทำ ทุกสิ่ง ในกองทุกข์
ซึ่งไร้สุข เก็บทุกข์ ไว้ทั้งผอง
ทุกคืนค่ำ ร้องร่ำ น้ำตานอง
จิตหม่นหมอง มีแต่ทุกข์ ท่วมทับใจ

สอง.. กระทำ ในสิ่งดี ที่ยากนัก
แต่มิพัก รีบเร่ง เพียรเข้าไว้
มีวิบาก เป็นสุข ในหทัย
กุศลวิบาก ส่งผลให้ ได้รับพลัน

สาม ... กระทำ สิ่งไม่ดี ด้วยความสุข
เริงร่าสนุก ไร้ทุกข์ มีสุขสันต์
อกุศลวิบาก ย่อมให้ ผลโดยพลัน
เบื้องหน้านั้น รับทุกข์ ไร้สุขแทน

สี่ ... กระทำ สิ่งดี ที่เปี่ยมสุข
ไร้ความทุกข์ ในหทัย ให้สุขแสน
กุศลวิบาก ส่งเบื้องหน้า พาสู่แดน
ที่สุขแสน ด้วยผล ตนกระทำ

แลนี่คือ ธรรมสมาทาน
สุขเพราะทาน ศีล ภาวนา พาสู่สัมม์
ยังเวียนอยู่ ในโลกียธรรม
ไม่ถลำ ลงลู่ สู่อบาย

แม้สร้างกรรม ทำชั่ว อกุศล
ชั่วก็ดล ให้ทุกข์ สุขสลาย
กุศลกรรมบถสิบ อย่าดูดาย
เร่งขวนขวาย กันไว้ ใส่ในจินต์เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 


[๕๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมสมาทานนี้มี ๔ อย่าง ๔ อย่างเป็นไฉน?

ธรรมสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบัน
และมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปก็มี

ธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบัน
แต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปก็มี

ธรรมสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบัน
แต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปก็มี

ธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบัน
และมีสุขเป็นวิบากต่อไปก็มี

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


สมาทานในธรรมให้สำเหนียก
ก่อจากต้น กรรม เพรียกให้เป็นผล
กรรมกำหนดแลประสิทธิ์ชีวิตคน
จากเริ่มต้น เป็นอยู่ ไปสู่ตาย

ยินพจน์ร่ำคร่ำหวอดตลอดห้วง
ในกรรมบ่วงบริบทกำหนดหมาย
ท่านหิ่งห้อย แนะนำให้กำจาย
ผ่านธิบายเป็นกลอนสรรค์วรรณกวินทร์ฯ
 เปิดอ่านหน้านี้  5593 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย