ตั้งกายเอาไว้ในจิต ตั้งจิตเอาไว้ในกาย แล้วก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญา (เบา) เป็นไฉน ??

 มหาราชันย์   17 ม.ค. 2554

 
ตั้งกายเอาไว้ในจิต
ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
แล้วก้าวลงสู่สุขสัญญา
และลหุสัญญา (เบา) เป็นไฉน ??

     ตั้งกายในจิตไว้          กาลใด      พี่เฮย
เป็นหนึ่งรวมกายใจ          ..ครบถ้วน
ก้าวลงสู่สุขไว้               ..เร็วยิ่ง      ยวดแฮ
เบาจิตเบากายล้วน          ..จิตตั้งอภิญญา

     อภิญญาจิตผู้          ฝึกตน ไว้ดี
พละก่อกำลังจน          ..แก่กล้า
อบรมยิ่งญาณดล          เกิดก่อ ปัญญา
รู้ยิ่งพิเศษอ้า               แจ่มแจ้งวิธี

     ร่วมมือกายจิตได้          หนึ่งเดียว นาพ่อ
มิส่ายมิปีนเกลียว               ซ่านฟุ้ง
กายจิตมั่นคงเทียว          .....สองร่วม      มือกัน
ญาณแจ่มดุจสีรุ้ง               .เพริดแพร้วพรรณรายเจริญในธรรมครับ. 
[๑๒๑๐] ดูกรอานนท์ สมัยใด ตถาคตตั้งกายไว้ในจิต หรือตั้งจิตลงไว้ที่กาย ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่ สมัยนั้น กายของตถาคตย่อมเบากว่าปกติ อ่อนกว่าปกติ ควรแก่การงานกว่าปกติ และผุดผ่องกว่าปกติ.

[๑๒๑๑] ดูกรอานนท์ เปรียบเหมือนก้อนเหล็กที่เผาไฟอยู่วันยังค่ำ ย่อมเบากว่าปกติ อ่อนกว่าปกติ ควรแก่การงานกว่าปกติ และผุดผ่องกว่าปกติ ฉันใด สมัยใด ตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิต หรือตั้งจิตลงไว้ที่กาย ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่ สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมเบากว่าปกติ อ่อนกว่าปกติ ควรแก่การงานกว่าปกติ และผุดผ่องกว่าปกติ ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๒๑๒] ดูกรอานนท์ สมัยใด ตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิต หรือตั้งจิตลงไว้ที่กาย ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่ สมัยนั้น กายของตถาคต ย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลย ตถาคตนั้นย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายคน คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ฯลฯ ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้.


[๑๒๑๓] ดูกรอานนท์ เปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้าย ซึ่งเป็นเชื้อธาตุที่เบา ย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลย ฉันใด สมัยใด ตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิต หรือตั้งจิตลงไว้ที่กาย ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาอยู่ สมัยนั้น กายของตถาคตย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
[๑๒๑๔] ดูกรอานนท์ สมัยนั้น กายของตถาคตย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลย ตถาคตนั้นย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ฯลฯ ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้..
 เปิดอ่านหน้านี้  5764 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย