ตั้งกายเอาไว้ในจิต ตั้งจิตเอาไว้ในกาย แล้วก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญา (เบา) เป็นไฉน ??

 มหาราชันย์  


ตั้งกายเอาไว้ในจิต
ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
แล้วก้าวลงสู่สุขสัญญา
และลหุสัญญา (เบา) เป็นไฉน ??

     ตั้งกายในจิตไว้          กาลใด      พี่เฮย
เป็นหนึ่งรวมกายใจ          ..ครบถ้วน
ก้าวลงสู่สุขไว้               ..เร็วยิ่ง      ยวดแฮ
เบาจิตเบากายล้วน          ..จิตตั้งอภิญญา

     อภิญญาจิตผู้          ฝึกตน ไว้ดี
พละก่อกำลังจน          ..แก่กล้า
อบรมยิ่งญาณดล          เกิดก่อ ปัญญา
รู้ยิ่งพิเศษอ้า               แจ่มแจ้งวิธี

     ร่วมมือกายจิตได้          หนึ่งเดียว นาพ่อ
มิส่ายมิปีนเกลียว               ซ่านฟุ้ง
กายจิตมั่นคงเทียว          .....สองร่วม      มือกัน
ญาณแจ่มดุจสีรุ้ง               .เพริดแพร้วพรรณรายเจริญในธรรมครับ.


• วาทศิลป์ (มังสชาดก)

• #อริยสัจ4 คนไทยไม่เข้าใจจริง ได้แต่ท่องจำ และแก่นแท้ในเชิงวิทยาศาสตร์

• ธรรมะรับอรุณ (ทำอย่างไรจะสดใสได้ตลอดปี )

• 143(4/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (วัดประจำรัชกาลที่ ๙)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย