สัทธา... ที่เป็นสัทธินทรีย์

 หิ่งห้อยน้อย   19 มิ.ย. 2554

 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ดูกรพรหม
เราเปิดประตูอมตะแก่ท่านแล้ว
สัตว์เหล่าใดจะฟัง
จงปล่อยศรัทธามาเถิด


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 ๐ ปุถุชน ก่นทุกข์ไป ทำไมนั่น
ตื่นจากฝัน ไยประหวั่น เล่าท่านเอ๋ย
สู่ความจริง สัจจะ อย่าละเลย
ทุกสิ่งเผย ให้เห็นจริง ทิ้งสั่นคลอน

๐ หมุดสัทธา ท่านปักลง ตรงที่ใด
ระวังไซร้ จะสะท้าน ปานจะถอน
หมุดสัทธา หากปักไว้ ไม่สั่นคลอน
ต้องปักลง ตรงคำสอน ของศาสดา

๐ พระองค์ทรง เปิดประตู อมตะให้
เพื่อเวไนย ได้พบสุข สิ้นทุกขา
แม้ผู้ใด ใคร่สดับ ธรรมเทศนา
ทรงให้ปล่อย สัทธา นั้นออกไป


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๐ น้อมพระธรรม ในพระไตรฯ ให้สถิต
แนบสนิท ในจิต ที่สดใส
วิริยินทรีย์ บานสะพรั่ง เต็มหทัย
ก่อกุศลให้ สว่างไสว ในจินตนา

[๑๐๑๗] พ. ดีละๆ สารีบุตร
อริยสาวกใดมีศรัทธามั่น เลื่อมใสในตถาคต
อริยสาวกนั้นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัย ในพระตถาคต
หรือในศาสนาของพระตถาคต

ด้วยว่า อริยสาวกผู้มีศรัทธา พึงหวังข้อนี้ได้ว่า
จักเป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม มีกำลัง
มีความบากบั่น มั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.

***********************

[๑๐๑๘] ดูกรสารีบุตร
ก็วิริยะของอริยสาวกนั้น เป็นวิริยินทรีย์
ด้วยว่าอริยสาวก ผู้มีศรัทธา ปรารภความเพียรแล้ว

พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเป็นผู้มีสติ
ประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง
จักระลึกถึง ตามระลึกถึง กิจที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้.
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๐ สติย่อม เบิกบาน บริสุทธิ์
ดุจบัวผุด เหนือชล ยลเวหา
สตินทรีย์ ย่อมเบ่งบาน ติดตามมา
ตามพุทธพจน์ พระศาสดา ที่ตรัสไว้


[๑๐๑๗] พ. ดีละๆ สารีบุตร
อริยสาวกใดมีศรัทธามั่น เลื่อมใสในตถาคต
อริยสาวกนั้นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัย ในพระตถาคต
หรือในศาสนาของพระตถาคต

ด้วยว่า อริยสาวกผู้มีศรัทธา พึงหวังข้อนี้ได้ว่า
จักเป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม มีกำลัง
มีความบากบั่น มั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.

***********************

[๑๐๑๙] ดูกรสารีบุตร
ก็สติของอริยสาวกนั้น เป็นสตินทรีย์

ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธา
ปรารภความเพียร เข้าไปตั้งสติไว้แล้ว
พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์
ได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต.

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ๐ หน่วงนิพพาน มาไว้ เป็นอารมณ์
จักได้ชม สมาธินทรีย์ ที่สดใส
เอกัคคตาจิต จักสถิต สนิทใน
เพราะเหตุท่าน ปักหมุดไว้ ด้วยสัทธา

๐ จิตตั้งมั่น โดยชอบ กอบด้วยสติ
ปัญญาผลิ ดุจบัวสะพรั่ง ดั่งหรรษา
ปัญญินทรีย์ ที่รู้ชัด เกิดตามมา
ดับอวิชชา สำรอกสิ้น ทิ้งวัฏฏ์พลัน

๐ สัทธาที่ รังสรรค์ มั่นอย่างนี้
ตรัสว่าเป็น สัทธินทรีย์ ที่ควรสรร
เพาะสัทธา ในพระองค์ มั่นคงนั่น
อีกพระธรรม เทศนานั้น อย่าสั่นคลอน


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 เปิดอ่านหน้านี้  5883 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย