สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม”

สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม”
ภิกษุ ท. ! เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าบุคคลเจตนาแล้ว ย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา
ด้วยใจ...
ภิกษุ ท. ! เหตุเกิด (นิทานสัมภวะ) แห่งกรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. ! เหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลาย คือ ผัสสะ.
ภิกษุ ท. ! ความมีประมาณต่างๆ (เวมัตตตา)แห่งกรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. ! กรรมที่ทำให้เสวยในนรก มีอยู่, กรรมที่ทำให้สัตว์เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉาน มีอยู่, กรรมที่ทำ
สัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัย มีอยู่, กรรมที่ทำสัตว์เสวยในมนุษยโลก มีอยู่,
กรรมที่ทำสัตว์เสวยในเทวโลก มีอยู่...
ภิกษุ ท. ! วิบากแห่งกรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. ! เรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่ ๓ อย่าง คือ วิบากในทิฏฐธรรม (คือทันควัน) หรือว่า
วิบากในอุปะปัชชะ (คือในเวลาต่อมา) หรือว่า วิบากในอปรปริยายะ (คือในเวลาต่อมาอีก)...
ภิกษุ ท. ! ความดับแห่งกรรม เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. ! ความดับแห่งกรรม ย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะ
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม (กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา) ; ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิ.
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘,๔๖๓ - ๔๖๔/๓๓๔.


ที่มา : หนังสือ พุทธวจน แก้กรรม

DT09769

คนมีสติ

 เปิดอ่านหน้านี้  3181 


  แสดงความคิดเห็น• ขอบอกบุญรับบริจาคธูป เทียน แผ่นทอง สมุด ดินสอ เข็มด้าย งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก

• ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา (ห้องเเห่งความสุข) จำนวน 30 ห้อง ข้างศาลาปฏิบัติธรรม 2 ,000 คน (หลังใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่พระกรรมฐาน เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี ณ สวนป่าพุทธอุทยานวปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร

• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารดินสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

• "ขอเชิญร่วมทำบุญ มุง "หลังคา" ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย (ริมแม่น้ำโขง ชายแดนไทย-ลาว)"

Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย