ความน่าพิศวงของกรรม : สมเด็จพระสังฆราชฯ

 ลูกโป่ง  4,778  ความน่าพิศวงของกรรม 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
 วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 


  กรรม หมายถึง การกระทำ  

คำว่า   ...กรรม...  ในพระพุทธศาสนา
เป็นคำที่มีความหมายเป็นกลาง หมายถึงการกระทำ


ไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำที่ไม่ดี
อันเป็นกรรมที่ไม่ดี เป็นบาปกรรม หรือเป็นอกุศลกรรม

และไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำดี
อันเป็นกรรมดี เป็นบุญกรรม หรือเป็นกุศลกรรม

คำว่า   ...กรรม... นั้น ทั่วไปใช้ในความหมายว่า ความไม่ดี
เช่นเดียวกับคำบาปกรรมและอกุศลกรรม
จึงเท่ากับทั่วไปใช้คำ   ...กรรม... 
เป็นคำย่อของกรรมไม่ดี คือ บาปกรรม หรืออกุศลธรรม


(มีต่อ)RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย