ดาวน์โหลด ...โปรแกรมท่องขุมนรก

 ลูกโป่ง  

หากต้องการติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือก LINK
หลังจากได้ FILE นามสกุล ZIP
ให้แตก ZIP แล้วเลือก SETUP

http://www.mahamodo.com/downloads/hitsdownload.aspx?pfile=1&id=999998

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• บทสวดระตะนะสุตตัง (รัตนสูตร) รตนปริตร

• 01-003 จิตรู้จิต-จิตรู้กาย-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี นำปฏิบัติเจริญกรรมฐาน

• วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร (วัดเขาพระงาม)

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย