พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด ท - ธ

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
ทธิ - ทวิช
ทวิบท - ทักขิณาบถ
ทักขิณาวัฏ - ทันตชะ
ทัพพมัลลบุตร - ทาน
ทานกถา - ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม
ทิฏฐธัมมิกัตถะ - ทิฏฐิวิสุทธิ
ทิฏฐิสามัญญตา - ทิศพายัพ
ทิศหก
ทิศหรดี - ทีฆาวุ
ที่ลับตา - ทุกขลักษณะ
ทุกขเวทนา - ทุพภาสิต
ทุลลภธรรม - เทวดา
เทวตานุสติ - เทวปุตตมาร
เทวรูป - เทือกเถา
โทณพราหมณ์ - ไทยธรรม
ธงแห่งคฤหัสถ์ - ธรรม ๒
ธรรมกถา - ธรรมขันธ์
ธรรมคุณ - ธรรมดา
ธรรมทาน - ธรรมเป็นโลกบาล ๒
ธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย - ธรรมสมโภค
ธรรมสมาทาน - ธรรมันเตวาสิก
ธรรมาธิปไตย - ธัมมทินนา
ธัมมเทสนามัย - ธัมมัสสวนานิสงส์
ธัมมาธิปเตยยะ - ธิติ
ธีระ - โธโตทนะ


พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร  2538  หน้า 90 - 114.จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย