พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด ม

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
มกุฏพันธนเจดีย์ - มฆเทวะ
มงคล
มณฑป - มทนิมฺมทโน
มธุกะ - มโนทุจริต
มโนภาวนีย์ - มรณสติ
มรณัสสติ - มละ
มลทิน - มหากัจจายนะ
มหากัปปินะ - มหากัสสปะ
มหากาล - มหาบพิตร
มหาบริจาค - มหาบุรุษลักษณะ
มหาบุรุษลักษณพยากรณศาสตร์ - มหาปทานสูตร
มหาปเทส - มหาโพธิ
มหาภารตะ - มหายาน
มหาวงส์ - มหาวิกัฏ
มหาวิโลกนะ - มหาสัจจกสูตร
มหาสัตว์ - มหาสุบิน
มหาอุทายี - มหี
มเหสี - มัชฌิมชนบท, มัชฌิมประเทศ
มัชฌิมนิกาย - มัชฌิมาปฏิปทา
มัตตัญญุตา - มาณพ
มาตรา - มาตุคาม
มาตุฆาต - มาร
มารยา - มิจฉาชีพ
มิจฉาญาณ - มิตตปฏิรูป
มิตร - มิลินท์
มิลินทปัญหา - มุทิตา
มุนี - มูลบัญญัติ
มูลเภสัช - เมตตาจิต
เมตติยะ - โมฆบุรุษ
โมฆราชมาณพ - ไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร


พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร  2538  หน้า 210 - 240.
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย