"การนับถือกับการปฏิบัติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

"การนับถือกับการปฏิบัติ"

" .. คำว่า "นับถือศาสนา กับการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนั้น" มันต่างกันหลาน "การนับถือนั่นคือความยอมรับว่าดี" ไม่ขัดไม่แย้งไม่แข่งดีแข่งเด่น ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม ความเทิดทูนไว้บนหัวหรือบนเศียรเกล้า แม้จะปฏิบัติตามไม่ได้ แต่ก็ไม่นำกิริยาที่แข็งกระด้างอวดอ้างว่าตัวดีตัวเก่งเข้าไปกล้ำกรายศาสนา ยกศาสนาไว้บูชาบนหัวใจอยู่เสมอ "นี่เรียกว่า ความนับถือศาสนา"

"ส่วนการปฏิบัตินั้น" คือ "ปฏิบัติตามหลักศีล หลักธรรม ด้วยกายวาจาใจ" ไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนหลักของศีลธรรมที่ห้ามไว้ปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนาอนุญาตเท่านั้น เช่น อุบาสก อุบาสิกา และพระ เณร ผู้ตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลธรรมกันจริงจัง ท่านปฏิบัติตามจริง ๆ ไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนสิกขาบทน้อยใหญ่ใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านเคารพแทนองค์ศาสดาผู้ประสาทศาสนธรรมไว้ "นี่เรียกว่า การปฏิบัติ" .. "

ประวัติ หลวงปู่ขาว อนาลโย (ถาม-ตอบปัญหา)
โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  446 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย