...พุทธศาสนสุภาษิต...

 ลูกโป่ง  • สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ต้นไม้ สวน และป่า

• "เราสร้างของเราเอง" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• อัตตาเป็นเช่นใด ทำยังไงกับ "อัตตา"
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย