บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | Dhammacakkappavattana Sutta - 转法轮经 17 นาที [HD]

 Webmaster  

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | Dhammacakkappavattana Sutta - 转法轮经 17 นาที [HD]

#ธรรมจักร #ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร #Meditation
แชร์ต่อได้บุญ...
(ผลิตสื่อธรรมทานเพื่อสันติภาพโลกและการฟื้นฟูศีลธรรม...
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา มหาปูชนียบูชา)
_________________________________
Dhammacakkappavattana Sutta (leader)
Following his Enlightenment, the Buddha went on to proclaim the Dhamma he had discovered, which is superior to all the knowledge in the world. He advised all to steer clear from the paths of two extremes, namely sensual indulgence and self-mortification. He declared the Middle Way as the path towards the irreversible end of suffering and rebirth. He pointed out the Four Noble Truths and
the Noble Eightfold Path that lead to Enlightenment. In homage of the Buddha, let us chant Dhammacakkappa vattana Sutta, which was composed in Pali language by learned monks of ancient times, to recall the first teaching of the Blessed One.

佛陀证悟后,开始宣讲所证悟之无上法。佛陀教导众生 远离感官享乐与苦行二边,修习“中道”,以彻底解脱、 离苦得乐。佛陀开示了四圣谛与八正道。念诵高僧大德们 以巴利文记录的《转法轮经》,回想佛陀初转法轮时的不 可思议,以报佛恩。

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร Dhammacakkappavattana Sutta 转法轮经

ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา : ปฐมบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หลังจากที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนา ทำให้เกิดปฐมสาวก จึงเป็นวันแรกที่เกิดมีพระสงฆ์ขึ้นในโลก และเป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัยครบ คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

ส่งยอดจำนวนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
https://www.forbrighterworld.com/

หรือกดลิงก์นี้
http://line.me/ti/p/%40kawga24nor

#ธรรมจักร #ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร #DhammacakkappavattanaSutta #ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
ขอบคุณทุกๆ การรับชม อย่าลืมกด Subscribe

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dAqNIhgIIYk

10,727


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย